Prestation de serment d’un nouveau conseiller communal

Prestation de serment d’un nouveau conseiller communal

🇫🇷 Avant la séance du Conseil Communal du 18 mai 2022, la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet a procédé à la prestation de serment de Monsieur Geoffrey Thierie qui rejoint le conseil communal de notre commune. Il remplace Monsieur Patrick Weymerskirch.

_____________________________________

🇱🇺 Virun der Gemengerotssëtzung vum 18. Mee 2022 ass den Här Geoffrey Thierie vun der Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet als neie Member vum Gemengerot vereedegt ginn. Hien ersetzt den Här Patrick Weymerskirch.

_____________________________________

🇬🇧 Before the session of the council of 18th May 2022, Mayor Marion Zovilé-Braquet proceeded to swear in Mr Geoffrey Thierie, who joins the municipal council of our commune. He replaces Mr Patrick Weymerskirch.

Demande pour volontaires (coupe scolaire)

Demande pour volontaires (coupe scolaire)

Demande pour volontaires (coupe scolaire)

🇫🇷 Cette année la coupe scolaire aura lieu à Contern le 7 juin 2022. L’organisation et la sécurité du départ et de l’arrivée, ainsi que des postes de contrôle nécessitent un grand nombre de participants. Nous évaluons, pour une prise en charge optimale, la nécessité de 30 parents, grandparents, amis …

Si vous voulez participer, veuillez s’il vous plaît contacter notre service scolaire jusqu’au 20 mai inclus.

Veuillez trouver plus d’infos ici.

_____________________________________________

Opruff fir Fräiwëlleger fir d’Coupe scolaire

🇱🇺 Dëst Joer fënnt d’Coupe scolaire de 7. Juni zu Conter statt. D’Organisatioun an d’Sécherheet vum Start a vun der Arrivée, grad esou wéi d’Kontrollposten erfuerderen d’Mathëllef vu ville Leit. Mir hunn évaluéiert, dass mir fir en optimalen Encadrement 30 Elteren, Grousselteren, Frënn etc. brauchen.

Wann Dir matmaache wëllt, da mellt Iech w.e.g. bis den 20. Mee bei eisem Service scolaire.

Weider Informatioune fannt Dir hei.

_____________________________________________

Call for volunteers for the Coupe scolaire

🇬🇧 This year’s Coupe scolaire will take place in Contern on 7 June 2022. The organisation and security of the start and finish as well as the checkpoints require a large number of participants. We estimate that 30 parents, grandparents, friends, etc. will be needed for an optimal support.

If you want to help out, please contact our “Service scolaire” by 20th May.

You can find more information here.

Point de collecte à Contern

Point de collecte à Contern

FR Actuellement, environ 250 réfugiés ukrainiens se rendent chaque jour dans notre ancien hall sportif pour obtenir des biens de première nécessité. De ce fait, notre stock diminue rapidement.

Dans ce cadre, nous lançons un nouvel appel : Si vous avez des biens en bon état dont vous n’avez plus besoin et que vous souhaitez donner, n’hésitez pas à nous les apporter ! Veuillez trouver la liste des dons dont on a besoin en particulier ici.

Merci à tous pour votre énorme aide et votre solidarité !

Adresse: Ancien hal sportif, 1, Rue des Sports, L-5322
Horaires d’ouverture: mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h00 à 16h00

_________________________________________

LU Den Ament kommen all Dag ronn 250 ukrainesch Flüchtlingen an eis al Sportshal, fir sech mat den néidegste Gidder anzedecken. Dëst feiert mat sech, dass eise Stockage un Hëllefsgidder immens staark ofhëllt.

An dësem Kader lancéiere mir en neien Opruff: Wann Dir Saachen a guddem Zoustand hutt, déi Dir net méi braucht a spende wëllt, da bréngt se eis w.e.g. laanscht! D’Lëscht mat den Hëllefsgidder, déi mir besonnesch brauchen, fannt Dir hei.

Villmools Merci u jidderee fir déi grouss Hëllef a Solidaritéit!

Adress: Al Hal Conter, 1, Rue des Sports, L-5322
Ëffnungszäiten: Dënschdes, Mëttwochs, Freides a Samschdes vun 10.00 bis 16.00 Auer

_________________________________________

EN Each day, around 250 Ukrainian refugees arrive at our old sports hall to stock up on the most necessary goods. As a result, our stock of supplies is rapidly declining.

In this context, we are launching a new appeal: If you have goods in good condition that you no longer need and would like to donate, please bring them to us! You can find a list with the goods we need in particular here.

Thank you all for your enormous help and solidarity!

Address: Old Sports Hall, 1, Rue des Sports, L-5322
Opening hours: Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday from 10 am til 4 pm

Postes vacants

Postes vacants

L’Administration communale de Contern se propose d’engager pour renforcer son service technique:

 

– un fonctionnaire communal, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique (m/f) (100%),

– un salarié à tâche manuelle dans la carrière A3 (m/f) (100%),
– un salarié à tâche manuelle dans la carrière H2 (m/f) (100%).

Veuillez trouver plus d’informations ici: Postes vacants – Contern

Journée de l’Europe

Journée de l’Europe

Le collège échevinal, le conseil communal et le personnel de la commune de Contern vous souhaitent une bonne journée de l’Europe !

Veuillez trouver le discours de la bourgmestre ici.

CR234B à Sandweiler barrée (7-10 mai)

CR234B à Sandweiler barrée (7-10 mai)

En raison de travaux routiers, la route C.R.234B à Sandweiler sera barrée à toute circulation du samedi 7 mai 2022, 6h00 au mardi 10 mai 2022, 6h00.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Sens Kirchberg-Sandweiler

Les courses d’autobus concernées (lignes 144, 163 et 164) seront déviées de la route de Remich via l’Allée Dwight D. Eisenhower (CR234) – à gauche via la rue Val du Scheid – vers le CR159/CR234 – suite itinéraire normal.

Sens Kirchberg Sandweiler

Les courses d’autobus concernées seront déviées via le C.R.159 en direction de Sandweiler – à gauche rue Principale – rue de Luxembourg suite itinéraire normal.

Veuillez trouver le télégramme du RGTR ici.

 

Route barrée à Moutfort (7 mai)

Route barrée à Moutfort (7 mai)

En raison de travaux routiers, la rue de Medingen à Moutfort (à hauteur du croisement avec la rue Gappenhiehl) sera barrée à toute circulation le samedi 7 mai 2022, de 6h00 à 18h00.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Lignes 163

Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Moutfort-Syrbréck, sans desservir la localité de Medingen.

Le télégramme de l’RGTR
L’avis d’information de la commune de Contern

Aweiung vum neie Carport fir de CGDIS – CIS Moutfort

Aweiung vum neie Carport fir de CGDIS – CIS Moutfort

D’lescht Joer huet de Schäfferot vun der Gemeng Conter gréisser Renovatiounsaarbechten op der Plaz virum CGDIS-Gebai zu Mutfert geplangt. Donieft gouf en neie Carport fir de CGDIS – CIS Mutfert duerch eisen techneschen Déngscht installéiert. De Käschtepunkt fir dës Carport-Installatioun louch bei 33.200 Euro.

D’Plaz virum CGDIS-Gebai gouf tëscht Januar a Juni 2021 reamenagéiert an och drainéiert. Wärend dëser Zäit ass am Kader vum Bassin d’orage WS07 an der route de Remich och d’Kanalisatioun an der Impasse de la Syre laanscht de Fussballsterain bis an de Bassin d’orage erneiert ginn. Bei dësem Chantier goufe sämtlech Reseauen an der Impasse nei verluecht, dorënner d’Post, d’Antenne, de Stroum, den Eclairage, d’Gas- an och d’Waasserleitung (Käschte fir d’Gemeng: 45.000 Euro).

De Schäfferot vun der Gemeng Conter huet an dësem Kader haut op d’Aweiung vum neie Carport fir eis Pompjeeën invitéiert, mat Riede vun eiser Buergermeeschtesch, dem Marion Zovilé-Braquet, a vun eisem Chef de Centre Mutfert, dem Bram Krieps. D’Aweiung gouf mat engem Éierewäin an engem Maufel vum Grill ofgeschloss.

Un dësem Event, deen am klenge Krees ofgehale gouf, hunn den Här Paul Wirtz, Chef de Zone Est, verschidde Chefs de Centre aus der Regioun, de Buergermeeschter vu Waldbriedemes, den Här Thomas Wolter, an d’Membere vum CIS Mutfert deelgeholl.

An eiser Fotogalerie fannt Dir flott Fotoe vum Event.

Information utile: Pâques

Information utile: Pâques

Chers citoyens,

notre administration communale et notre point de collecte dans notre ancien hall sportif seront fermés les jours suivants :
– Samedi saint, le 16 avril,
– Lundi de Pâques, 18 avril.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques!

Action « Porte-à-Porte » de l’Unicef

Action « Porte-à-Porte » de l’Unicef

Nach bis dëse Samschdeg, de 16. Abrëll wäerten d’Leit vun Unicef duerch eis Gemeng goen an un den Diere schellen, fir no reegelméissegen Donateuren ze sichen. Déi aktuell sanitär Mesure gi strikt agehalen.

Hei fannt Dir d’Kommunikatioun vun Unicef Lëtzebuerg:

« Gudde Mëtteg,

Mir wollten Iech heimat doriwwer informéieren, datt d’UNICEF d‘nächst Woch (11.-16. Abrëll) mat senger ‚Porte à Porte‘ Campagne weiderfiert.

Bei dëser Campagne gi mir bei d’Leit schellen, fir se iwwert eis Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn, sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun eiser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett. Dës Campagne ass vir eis als Organisatioun enorm wichteg a mir sinn op eis reegelméisseg Spender ugewise vir eis Aarbecht fir d’Kanner iwwerhaapt kënnen ze maachen, dëst virun allem am Kontext vu weltwäite Krisensituationen.

Mam Relâchement vun de generelle sanitäre Mesuren hunn och mir eis adaptéiert. Eis Mataarbechter hunn net méi d’office eng Mask un a rullen och net méi automatesch den Teppech vun 2m aus, vir eng Distanz ze garantéieren. Si hunn dëst Material allerdéngs nach ëmmer dobäi, sou datt si sech kënnen upasse falls den Donateur sech méi wuel fillt wann eis Leit d’Masken droen. Et steet deem Eenzelen selbstverständlech fräi, fir och weiderhin seng Mask unzehunn. Weiderhin en place sinn och nach folgend Mesuren:

 • Si hunn Desinfektiounsmëttel derbäi.
 • Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, ginn et weiderhinn 2 Méiglechkeeten:
  • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en eisem Mataarbechter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z‘aktivéieren.
  • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z‘ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d‘Tablett virdrun desinfizéiert.

Weiderhi sinn och eis allgemeng Informatioune gülteg, wéi een eis Leit als Mataarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

 • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
 • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder mat eisem Numm a Logo un.
 • D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.

Dir kritt dës Email wëll mir d‘nächst Woch (vu Méindes bis Samsdes, 11.-16. Abrëll) an ärer Gemeng ënnerwee sinn.« 

Règlement de circulation: Route de Remich Moutfort

Règlement de circulation: Route de Remich Moutfort

Règlement de circulation d’urgence à caractère temporaire à Moutfort Route de Remich (entre la maison N° 24 et 31-Arret Bus Bombasch) -+ du mardi 12 au vendredi 15 avril 2022

Vu l’information tardive de l’entreprise intervenante Delli Zotti qu’ils procéderont à des travaux de mise en conformité du passage piétons « Bombasch » avec l’installation d’une signalisation lumineuse tricolore aux abords et à travers la , route de Remich N°24 à Mautfort;

Vu que l’entreprise intervenante voulait profiter des vacances scolaires pour réaliser ces travaux;

Considérant qu’il y a lieu de prendre à cette occasion toutes les mesures nécessaires, afin de garantir la sécurité publique;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988, tel qu’elle a été modifiée par la suite;

Considérant qu’il y a urgence ;

ARRETE unanimement

Art.1°:

À partir du mardi au vendredi 15 avril 2022, chaque fois entre 08 :30 et 16 :00, la circulation est réglée temporairement par des signaux colores lumineux intelligent (feux tricolores) en fonction du flux de circulatian dans la route de Remich à Moutfort, partie comprise entre les maisons N° 24 et 31.

Les tronçons de trottoirs affectés par les travaux d’aménagement sont chaque fois condamnés en fonction de l’avancement des travaux au niveau du passage piétons « Bombasch » et les piétons devront emprunter le trottoir d’en face via les passages-piétons devant les maisons N° 3 et 35;

Art. 2°:

Le dépassement, de même que l’arrêt et le stationnement sera interdit sur toute la longueur du chantier;

Art. 3°:

Les dispositions sont indiquées par les signaux A,16a; 8,5; 8.6; C,13aa et C,19.

La mise en place des signaux sera effectuée par l’entreprise intervenante en collaboration avec le service technique communal. Les feux tricolores seront mis en place par l’entreprise;

Art. 4°:

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Art 5°:

Le présent règlement sera publié le 31 mars 2022.

2022 04 12-15 Règlement de circulation d’urgence à caractère temporaire à Moutfort

Grouss Botz 2022

Grouss Botz 2022

D’Gemeng Conter huet de Freideg, den 1. Abrëll hir „Grouss Botz“ organiséiert. Wärend dëser flotter Aktioun kruten d’Participanten – Kanner aus der Schoul « Um Ewent », Mataarbechter aus Betriber vun der Gemeng an Awunner – Händschen an Tuten zur Verfügung gestallt a Kaffi mat Croissanten (fir d’Betribsmataarbechter) bzw. Banannen (fir d’Schoulkanner) zerwéiert.

An der Mëttegstonn huet de Schäfferot d’Participanten invitéiert, un enger Grillade an der Buvette vun der Sportshal « Um Ewent » deelzehuelen. De Mëtteg goufen dann och flott Ateliere fir déi Kleng organiséiert, wou si méi iwwert de Schutz vun eiser Ëmwelt léiere konnten. Mat dobäi war och eis Conciergerie, déi de Kanner gewisen huet, wat fir een Dreck an der Schoul eigentlech ufält.

An eiser Galerie fannt Dir flott Fotoe vum Event.

De Schäfferot vun der Gemeng Conter seet all deenen e grousse Merci, déi fläisseg matgehollef hunn, d’Gemeng méi propper ze maachen – zum Wuel vun der Ëmwelt a vun all Awunner.

 

Embauche d’étudiants 2022

Embauche d’étudiants 2022

Cher(ère) étudiant(e),

L’Administration Communale de Contern envisage, comme les années précédentes, l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les
vacances scolaires.

Les conditions d’admission ont été fixées comme suit:

Art. 1:
L’embauchage des étudiants se fait par le collège échevinal, sous les conditions suivantes:
1) le postulant doit avoir l’âge entre 17 et 25 ans;
2) être résident de la Commune de Contern ou enfant d’un agent de la Commune de Contern;
3) joindre un certificat de scolarité pour l’année scolaire en cours;
4) le postulant qui n’a pas encore atteint sa 18ième année, devra compléter sa demande par un accord parental écrit.

Art. 2:
Le contrat est établi selon les dispositions du règlement ministériel du 10 août 1982 concernant l’occupation d’élèves et d‘étudiants pendant
les vacances scolaires, et la rémunération du travailleur est fixée à:
10,4368.-€ par heure travaillée.

Art. 3:
La demande d’inscription est disponible au bureau du personnel ou peut être téléchargée sous www.contern.lu →Citoyens →
Jeunesse et est à retourner à l’Administration Communale de Contern (4, place de la Mairie ; L-5310 Contern) pour le 22 avril 2022 au
plus tard.

Les places au service technique seront attribuées par tirage au sort au cas où plus de demandes seront introduites qu’il y de places
disponibles.

Art. 4:
La durée de travail est de 8 heures par jour (e.r.g. 07.00-16.00 hrs.) et 40 heures par semaine.
Le travailleur sera embauché pour une durée de 14 jours, selon les périodes suivantes:
1ière période: 11 juillet – 22 juillet 2022 ( 12 étudiants (-es))
2 ième période: 25 juillet – 5 août 2022 ( 6 étudiants (-es))
3 ième période: 8 août – 19 août 2022 ( 6 étudiants (-es))
4 ième période: 22 août – 2 septembre 2022 ( 6 étudiants (-es))

Art. 5:
L’organisation et la délégation des travaux sont arrêtées par le collège échevinal.
L’horaire de travail est strictement à respecter.
Le service technique est à votre disposition (tél.: 350261-317) pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez trouver le formulaire d’inscription ici.

Le collège échevinal

Avertissements taxés

Avertissements taxés

Le 1er janvier, le collège échevinal a introduit le stationnement résidentiel dans notre commune. Étant donné qu’il s’agissait d’un changement majeur pour nos citoyens, nous avons décidé de ne distribuer que des avertissements non taxés pendant une première phase. Nous tenons à vous informer que cette phase a pris fin le 21 mars : dès maintenant, notre agent municipal distribue des avertissements taxés.

Pour cette raison, nous relançons notre appel : Veillez à respecter le code de la route et notre règlement de police – pour la sécurité de tous nos citoyens.

Si vous avez des questions concernant le stationnement résidentiel, n’hésitez pas à contacter notre agent municipal : info@contern.lu.

Centre de collecte de dons (mise à jour: 02 mai)

Centre de collecte de dons (mise à jour: 02 mai)

02/05/2022
ËFFNUNGSZÄITEN:
Dënschdes, Mëttwochs, Freides a Samschdes vun 10.00 bis 16.00 Auer. Adress: Al Hal Conter, 1, Rue des Sports, L-5322
Gebraucht gi folgend Saachen:
Iesswueren:
– Miel
– Nuddelen
– Konserven (Geméis, Fësch, Uebst)
– Kichelcher
– Kelloggs an Haferflocken
– Hunneg
– Kaffi an Téi
– Bebebräi
Hygiènesproduiten:
– Schampoo a Conditioner, Ueleg (m/f)
– Seef a Seefepolver
– Deo (m/F)
– Neelpëtzen a -feilen
– Raséierschaum, Gilletten
– Labello, Handcrème, Gesiichtscrème, Handseef
– Uelej, Crème a Lingettes fir Bebeeën
– Pampersboxen Gréisst 5+6 (keng Wëndelen)
– Toilettepabeier
– Lingettes nettoyantes
– Watt
– Gilette, Raséierschaum
Gezai an Dicher:
– Hand- a Bueddicher
– Läppercher
– alles un Dammegezai
– alles un Häregezai (ausser Ënnerwäsch)
Mir kënnen och de Moment just déi uewe genannte Saachen unhuelen.
Mir wieren och frou nëmme propper a brauchbar Saachen ze kréien. Leider sinn ëmmer nees knaschteg a futtis Artikelen bei den Donen dobäi, déi mir esou net kënne weider ginn an déi mir mussen entsuergen.
Mir halen Iech mat eisen diverse Kommunikatiounsmëttelen (Facebook, Site web, App) iwwert den aktuelle Stand au Courant:
Villmools Merci fir déi immens grouss Hëllef!
HORAIRES D’OUVERTURE:
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h00 à 16h00. Adresse: Ancien hal sportif, 1, Rue des Sports, L-5322
Les dons nécessaires :
Nourriture:
– Conserves (légumes, poissons, fruits)
– Farine
– Pâtes
– Biscuits
– Kelloggs et flocons d’avoine
– Miel
– Café et thé
– alimentation bébé (6m – 12m)
Produits d’hygiène:
– Shampooing, Conditioner, huile (m/f)
– Déodorant (m/f)
– Tampons de coton
– Cotons-tiges, coupe-ongles, ciseaux à ongles
– Mousse de rasage, Gillettes
– Labello, crème pour les mains, crème visage, savon pour les mains
– Couche-culotte (5+6) (pas de couches)
– Papier toilette
– lingettes nettoyantes
Vêtements et serviettes:
– serviettes de bain
– gants de toilette
– vêtements pour femmes (tout)
– vêtements pour hommes (tout sauf sous-vêtements)
– parapluies
Nous n’acceptons seulement les produits énumérés ci-dessus. Nous vous tiendrons informés de toute l’actualité via nos différents moyens de communication (Facebook, site web, app) :
Nous vous remercions pour l’aide énorme que vous nous apportez !
OPENING HOURS:
Tuesday, wednesday, friday and saturday from 10 a.m. til 4 p.m.
Address: Old Sports Hall, 1, Rue des Sports, L-5322
We need the following items:
– Tins and cans of vegetables, fish and fruit
– Flour
– Noodles
– Cookies
– Cereals and oats
– Honey
– Coffee and tea
– Food for babys (6m – 12m)
Toiletries
– Shampoo, Conditioner (for men and women)
– Deodorant (m/f)
– Nail clippers, nail scissors
– Cotton
– Shaving cream, razor blades
– Labello, hand lotion, face lotion, hand soap
– Lotion, oil and wipes for babies
– Panty liners (sizes 5 and 6)
– Toilet Paper
– Cleaning wipes
Clothes and towels:
– Hand and bathing towels
– Washcloths
– Clothes for women
– Clothes for men (except for underwear)
– Umbrella
We only accept the items listed above.
We will keep you informed of the current developments through our various means of communication (Facebook, web page, app):
Thank you for the enormous help!
25/04/2022

Ufank Mäerz hu mir eis al Hal zu Conter (1, Rue des Sports, L-5322 Conter) kuerzerhand ëmfonktionnéiert, fir Spende fir d’Flüchtlingen aus der Ukrain unzehuelen. Zanterhier krute mir schonn enorm vill Spenden a vill Matbierger hu sech gemellt, fir selwer eng Hand mat unzepaken.

Dëse Service bitt d’Gemeng Conter och weiderhin un. D’Auerzäite vun der Hal goufen allerdéngs un d‘Besoine vun de Bedürftegen a vun de Benevolen ugepasst. Aus dësem Grond informéiere mir Iech doriwwer, dass eise Point de Collecte ab dem Dënschden, den 19. Abrëll 2022 zu folgenden Zäiten op ass:

Dënschdes, Mëttwochs, Freides a Samschdes vun 10.00 bis 16.00 Auer.

 Wat nach gebraucht gëtt:

Iesswueren

 • Instant- a Fäerdegzoppen
 • Miel
 • Nuddelen
 • Räis
 • Thon
 • Kichelcher
 • Müsli an Haferflocken
 • Hunneg
 • Kaffi an Téi
 • Fäerdeg Platen
 • Kazefudder (keng Kroketten)

Hygiènesproduiten

 • Schampoo, Kämmbiischten, Föner (m/f)
 • Deo
 • Ouerestäbercher, Neelpëtzen a -feilen
 • Raséierschaum, Gilletten
 • Labello, Handcrème, Gesiichtscrème, Handseef
 • Uelej, Crème a Lingettes fir Bebeeën
 • Pampersboxen Gréisst 5+6 (keng Wëndelen)
 • Toilettepabeier
 • Lingettes nettoyantes

Gezai an Dicher

 • Hand- a Bueddicher
 • Läppercher
 • alles un Dammegezai
 • alles un Häregezai (ausser Ënnerwäsch)

Wat net méi gebraucht an och net méi acceptéiert gëtt ass:

 • Wantergezei a Wanterschong
 • Gezei fir kleng Kanner (0 – 10 Joer)
 • Spillsaache fir Puppelcher (0 – 3 Joer)
 • Peluches a Stoffdéieren
 • Kannerbräi (zB Alete, Hipp, asw)
 • Zännbiischten an Zännpasta
 • Nueschnappech
 • Binden an Tampons
 • Reesbett

Mir wieren och frou, nëmme propper a brauchbar Saachen ze kréien. Leider sinn ëmmer nees knaschteg a futtis Artikelen bei den Donen dobäi, déi mir esou net kënne weiderginn an déi mir mussen entsuergen.

Dës Lëscht gëtt regelméisseg à jour gesat. Dir fannt se op eisem Internetsite, Facebook an an eiser App.

Villmools Merci fir Äert Versteesdemech a fir déi vill Hëllef vun alle Spender a Fräiwëllegen!

_______________________________________________________________________

Début mars 2022, nous avons mis en place un point de collecte dans notre ancien hal sportif à Contern (1, rue des Sports, L-5322 Contern) afin de collecter des dons pour les réfugiés d’Ukraine. Nous avons depuis reçu énormément de dons et de nombreux citoyens se sont manifestés pour donner un coup de main.

La commune de Contern continue d’offrir ce service. Les horaires du hal sportif ont toutefois été adaptés aux besoins des réfugiés d’Ukraine et des bénévoles. Nous vous informons donc qu’à partir de mardi, le 19 avril 2022, notre point de collecte sera ouvert aux heures suivantes :

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h00 à 16h00.

Les articles qui peuvent être données : 

Nourriture :

 • Soupes (conserves)
 • Farine
 • Pâtes
 • Riz
 • Thon
 • Biscuits
 • Muesli et flocons d’avoine
 • Miel
 • Café et thé
 • Plats préparés
 • Nourriture pour chats (pas de croquettes)

Produits d’hygiène :

 • Shampooing, Brosse à cheveux, sèche-cheveux (m/f)
 • Déodorant (m/f)
 • Cotons-tiges, coupe-ongles, ciseaux à ongles
 • Mousse de rasage, Gillettes
 • Labello, crème pour les mains, crème visage, savon pour les mains
 • Huile, crème et lingettes pour bébé
 • Couche-culotte (5+6) (pas de couches)
 • Papier toilette
 • Lingettes nettoyantes

Vêtements et serviettes :

 • Serviettes de bain
 • Gants de toilette
 • Vêtements pour femmes (tout)
 • Vêtements pour hommes (tout sauf sous-vêtements)

Les articles qui ne sont plus appréciés et acceptés :

 • Vêtements et chaussures d’hiver
 • Vêtements pour les petits enfants (0 – 10 ans)
 • Jouets pour les bébés (0 – 3 ans)
 • Nounours, Peluches
 • Bouillie pour bébé
 • Brosses à dents et dentrifices
 • Mouchoirs
 • Serviette périodique et tampons
 • Lit de voyage

Nous vous demandons de bien vouloir donner seulement des articles propres et utilisables. Malheureusement nous trouverons régulièrement des articles cassés ou sales, que nous devons jetés.

Cette liste sera actualisée régulièrement. Vous la trouverez sur notre site, facebook et notre application mobile.

Merci pour votre compréhension et pour l’aide apportée par tous les donateurs et les bénévoles !

 

11/04/2022

UPDATE: Point de Collecte zu Conter

WICHTEG INFO: Wéinst den Ouschterfeierdeeg ass eise Point de Collecte samschdes, de 16. Abrëll a méindes, den 18. Abrëll zou.

Mir si frou, Iech matzedeelen, dass mir Hëllefsgidder an eisem Point de Collecte zu Conter (Al Hal Conter, 1, Rue des Sports, L-5322) kënnen unhuelen!

Dës Woch si verschidden Hëllefsgidder besonnesch oft matgeholl ginn, soudass mir virun allem dës Saache brauchen:

– ekologesch Akafstuten
– Summergezai (T-Shirten, etc.)
– Schung
– Poppen an Autoe fir Kanner
– Schoulsaachen (Lineal, Gummi, Schéier etc.)
– Handdicher, Bueddicher
– Bettdecken
– Neelpëtzen
– Wäschpulver
– Toilettepabeier
– Sportskleedung (Turnschlappen, Joggingen, etc.)
– haltbar Liewensmëttelen a Bechsen an Dousen
– Pampersen (Gréissten 5 a 6)
– Slipeinlagen
– Hygiènesartikelen (Shampoo, Duschgel, Deo, Artikele fir Kanner etc.)
– Fönen
– Waasserkocher

Wantergezei, gefiddert Schung, Spillsaache fir Kanner tëscht 0 an 3, Gezei fir Kanner tëscht 0 an 10 a Babybräi ginn net gebraucht!

Folgend Ëffnungszäite gëlle säit dem Dënschdeg, de 5. Abrëll:
Méindes bis freides: 10.00 bis 12.00 Auer an 13.00 bis 17.00 Auer
Samschdes: 10.00 bis 15.00 Auer

Mir halen Iech mat eisen diverse Kommunikatiounsmëttelen (Facebook, Site web, App) iwwert den aktuelle Stand au Courant:

Facebook: https://www.facebook.com/Gemeng-Conter-1724798517752498
App (App Store): https://apps.apple.com/lu/app/gemeng-conter/id1573972259
App (Google Play Store): https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.apps.gemengcontern&fbclid=IwAR186tq2uTT5lXh9kP8eUZjkjLxQOBoqPHlzUQCsEa6scSGGObJS6dTcdKo

Villmools Merci fir déi immens grouss Hëllef!

UPDATE: Point de collecte à Contern

INFORMATION IMPORTANTE : En raison des fêtes de Pâques, notre point de collecte sera fermé le samedi 16 avril et le lundi 18 avril.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous pouvons accepter des dons dans notre point de collecte à Contern (ancien hall sportif, 1 rue des Sports, L-5322 Contern) !

Cette semaine, nous avons eu une forte demande pour différents biens de nécessité, nous avons donc surtout besoin de(s) :

– éco-sacs
– vêtements d’été (t-shirts, etc.)
– chaussures
– serviettes de bain
– poupées et voitures pour enfants
– fournitures scolaires (règle, gomme, ciseaux, etc.)
– couettes
– coupe-ongles
– lessive en poudre
– papier toilette
– vêtements de sport (sneakers, joggings, etc.)
– aliments conservables (boîtes de conserve et canettes)
– pampers (tailles 5 et 6)
– protège-slips
– produits d’hygiène (shampoing, gel douche, déo, produits pour bébés etc.)
– sèche-cheveux
– bouilloires

Nous n’avons pas besoin de vêtements d’hiver, de chaussures fourrées, de jouets pour enfants de 0 à 3 ans, de vêtements pour enfants de 0 à 10 ans et de bouillie pour bébé!

Les heures d’ouverture suivantes sont en vigueur depuis le mardi 5 avril :
Du lundi au vendredi : de 10.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 17.00 heures
Samedi : 10.00 à 15.00 heures

Nous vous tiendrons informés de toute l’actualité via nos différents moyens de communication (Facebook, site web, app) :

Facebook: https://www.facebook.com/Gemeng-Conter-1724798517752498
App (App Store): https://apps.apple.com/lu/app/gemeng-conter/id1573972259
App (Google Play Store): https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.apps.gemengcontern&fbclid=IwAR186tq2uTT5lXh9kP8eUZjkjLxQOBoqPHlzUQCsEa6scSGGObJS6dTcdKo

Nous vous remercions pour l’aide énorme que vous nous apportez !

UPDATE: Collection point in Contern

IMPORTANT INFORMATION: Due to the Easter holidays, our collection point will not be open on Saturday 16 April and Monday 18 April.

We are pleased to announce that we are accepting relief goods at our collection point in Contern (old sports hall, 1 rue des Sports, L-5322 Contern)!

This week there has been a strong demand for various relief items, so we are in particular need of the following items:

– Eco-bags
– Summer clothes (T-shirts, etc.)
– shoes
– towels
– bath towels
– dolls and cars for children
– school supplies (ruler, rubber, scissors, etc.)
– duvets
– nail scissors
– washing powder
– toilet paper
– Sportswear (sneakers, jogging pants, etc.)
– Durable food (tins and cans)
– Pampers (sizes 5 and 6)
– Panty liners
– Toiletries (shampoo, shower gel, deo, baby stuff etc.)
– Hairdryers
– Water boilers

We do not need winter clothes, lined shoes, toys for children aged 0-3, clothes for children aged 0-10 and baby porridge!

The following opening hours apply since Tuesday 5 April:
Mondays to Fridays: 10.00 to 12.00 and 13.00 to 17.00.
Saturdays: 10.00 a.m. to 3.00 p.m.

We will keep you informed of the current developments through our various means of communication (Facebook, web page, app):

Facebook: https://www.facebook.com/Gemeng-Conter-1724798517752498
App (App Store): https://apps.apple.com/lu/app/gemeng-conter/id1573972259
App (Google Play Store): https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.apps.gemengcontern&fbclid=IwAR186tq2uTT5lXh9kP8eUZjkjLxQOBoqPHlzUQCsEa6scSGGObJS6dTcdKo

We thank you for the enormous help!

24/03/2022

Eise Point de collecte ass dëse Samschdeg vun 9.00 bis 15.00 Auer op fir Leit, déi mat hëllefe wëllen, den Triage ze maachen, a fir ukrainesch Flüchtlingen, déi Hëllefsgidder siche komme wëllen!

Notre point de collecte de dons est ouvert ce samedi de 9h00 à 15h00 pour des personnes qui souhaitent aider au tri et pour les réfugiés ukrainiens qui veulent venir chercher des biens de nécessité !

Our collection point for donations is open this saturday from 9.00 to 15.00 for people who want to help with sorting and for Ukrainian refugees who want to come and collect relief goods!

Adresse : 1, rue des Sports, L-5322 Contern


21/03/2022
 

WICHTEG INFORMATIOUN: Point de Collecte zu Conter ❗
D’Reaktiounen op eis vill Opriff fir Spenden a Solidaritéit ass nach ëmmer immens: Nodeems de Point de Collecte vun eiser Industriezon An der Weiergewann schonn no zwee Deeg an eis al Sportshal zu Conter (1, rue des Sports, L- 5322 Contern) huet misst verluecht ginn, krute mir elo esou vill Spenden, dass och d’al Sportshal den Ament méi wéi voll ass.
Aus dësem Grond wëlle mir Iech doriwwer informéieren, dass mir bis op Weideres leider keng Spende méi kënnen unhuelen. Eis Al Sportshal wäert awer wéi gewinnt oppe si fir Leit, déi mat hëllefe wëllen, den Triage ze maachen, a fir ukrainesch Flüchtlingen, déi Hëllefsgidder siche komme wëllen.
Mir halen Iech iwwert eis divers Kommunikatiounsmëttelen (Facebook, Site web, App) au Courant doriwwer, wéini mir erëm Saache kënnen unhuelen.
Villmools Merci fir Ärt Versteesdemech a fir déi immens grouss Hëllef!
INFORMATION IMPORTANTE: Point de collecte à Contern ❗
Les réactions à nos nombreux appels aux dons et à la solidarité sont toujours énormes : suite au déménagement du point de collecte de notre zone industrielle An der Weiergewann vers notre ancien hall sportif à Contern (1, rue des Sports, L-5322 Contern) après seulement deux jours, nous avons maintenant reçu tellement de dons que l’ancien hall sportif est également surchargé.
Pour cette raison, nous tenons à vous informer que jusqu’à nouvel ordre, nous ne pouvons malheureusement plus accepter de dons. Notre ancien hall sportif sera toutefois ouvert comme d’habitude pour les personnes qui souhaitent aider au tri et pour les réfugiés ukrainiens qui veulent venir chercher des biens de nécessité.
Nous vous tiendrons informés via nos différents moyens de communication (Facebook, site web, app) dès que nous pourrons à nouveau accepter des dons.
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour l’aide énorme que vous nous apportez !
IMPORTANT INFORMATION: Collection point in Contern ❗
The response to our many appeals for donations and solidarity is still huge: After the collection point had to be moved from our industrial zone An der Weiergewann to our old sports hall in Contern (1, rue des Sports, L-5322 Contern) within only two days, we have now received so many donations that even the old sports hall is full.
Therefore, we would like to inform you that unfortunately we can no longer accept donations until further notice. However, our old sports hall will be open as usual for people who want to help with sorting and for Ukrainian refugees who want to come and collect relief goods.
We will keep you informed via our various communication tools (Facebook, Site web, App) about when we will be able to accept donations again.
We thank you for your understanding and for the enormous help!

18/03/2022

 
De 9. Mäerz hu mir eis al Hal zu Conter kuerzerhand ëmfonktionnéiert, fir Spende fir d’Flüchtlingen aus der Ukrain unzehuelen. Zanterhier krute mir schonn enorm vill Spenden a vill Matbierger hu sech gemellt, fir selwer eng Hand mat unzepaken.
 
Eng Fro, déi oft opkënnt, ass déi, wat elo nach gebraucht gëtt. Well sech dëst permanent ännert, hale mir Iech elo an dësem Post, deen all Dag eng Kéier aktualiséiert gëtt, au Courant, wat elo am Dringendste gebraucht gëtt.
 
Den Ament sinn dat:
– Schoulsaachen (Heft, Block, Bic, Gummi asw.)
– Nuesschnappecher an der Këscht
– Pyjamas an Nuetsgezai
– Neelpëtzen a Neelschéier fir Kanner
– Prabellien
– Hygiènesartikelen: Shampoo, Balsam, Handcrème, Kannerzahnpasta, Kierperuelej fir Bebeën, Ofschmink
 
Mir wëllen Iech an dësem Kader och doriwwer informéieren, dass mir den Ament opgrond vun der enormer Unzuel u Spende vu Saachen, vun deene mir der scho ganz vill kruten, leider just Saachen unhuele kënnen, déi gefrot a gebraucht ginn.
 
Villmools Merci fir Äert Versteesdemech a fir déi vill Hëllef vun alle Spender a Fräiwëllegen!
 
Adress (Al Hal Conter): 1, Rue des Sports, Conter
Ëffnungszäiten: méindes bis freides vun 9 bis 12 a vun 13 bis 18 Auer
Dës Woch si mir och de Samschdeg vun 9 bis 15 Auer op.
                                                                                                                                                                                                                                                                   
14/03/2022
Mir soen villmools Merci fir all déi enorm vill Saachen déi dir elo scho gespent hutt.
Wanterkleeder hu mer de Moment genuch.
Et feelen haaptsächlech Härekleeder a Schong, ALLES fir Jugendlecher (Kleeder, Schong, Fräizäitbeschäftegungen), Ënnerwäsch fir jiddereen.
Hygièneartikel si wëllkomm, net ze vergiessen Gilletten, Raséierschaum, Deo fir Männer, Gesiichtscreme, Labello, Shampoo asw.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

11/03/2022

LU

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Et gesäit ee keen Enn vum Krich an der Ukrain. Duerch dat onmënschlecht Leed, mat Bombardementer vun zivillen Ziiler (Spideeler, Maternitéen, Schoulen …), sinn och Dausende vu Leit um Wee fir op Lëtzebuerg. Opgrond vun enger Décisioun vum Regierungsrot an der Interventioun vum Ausseminister Jean Asselborn bei der Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet wäert och d’Gemeng Conter Krichsflüchtlingen ophuelen.

Mir stellen op Wonsch vun der Regierung eise Kulturzenter zu Mutfert mat 140 Better zur Verfügung als Iwwergangsléisung, bis déi néideg Infrastrukture fir 1.000 ukrainesch Flüchtlingen an enger Hal an eiser Industriezon “Weiergewan” fäerdeg gestallt sinn. Dëst ass en Akt vu Solidaritéit vis-à-vis vu Mënschen a grousser Nout.

Mir krute scho ganz vill Spenden, dofir maache mir elo nach eng Kéier den Opruff fir Fräiwëlleger, déi kéinten  hëllefen, d’Spenden, déi an eiser aler Hal zu Conter (1, Rue des Sports, L-5322 Contern) ofgi ginn, u Flüchtlingen ze verdeelen.

Ëffnungszäiten (al Hal): méindes bis freides vu 8.00 bis 12.00 a vun 13.00 bis 18.00 Auer

Fir weider Informatioune kënnt Dir Iech un eise Kommunikatiounsservice wenden (E-Mail: communication@contern.lu, Tel.: 35 02 61  – 315 / 321.)

Mir soe Merci fir Äert Versteesdemech, Är Diskretioun, Är Solidaritéit an Är Hëllefsbereetschaft.

De Schäfferot

 _________________________________________________________________________

FR

Chères citoyennes, chers citoyens,

La fin de la guerre en Ukraine n’est pas en vue. En raison des souffrances inhumaines, avec des bombardements de cibles civiles (hôpitaux, maternités, écoles …), des milliers de personnes sont en route vers le Luxembourg.  Suite à une décision du conseil de gouvernement et à l’intervention du ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn auprès de la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet, la commune de Contern va également accueillir des réfugiés ukrainiens.

A la demande du gouvernement, nous mettons notre centre culturel de Moutfort à la disposition avec 140 lits à titre de solution transitoire, en attendant que les infrastructures nécessaires pour 1.000 réfugiés ukrainiens soient achevées dans un hal situé dans notre zone industrielle “Weiergewan”. Il s’agit d’un acte de solidarité envers des personnes en grande souffrance.

Nous avons déjà reçu beaucoup de dons, c’est pourquoi nous lançons un nouvel appel aux volontaires qui pourraient aider à distribuer aux réfugiés les dons qui seront déposés dans notre ancien hal sportif.

Heures d’ouverture (ancien hal sportif): de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 (du lundi au vendredi).

Notre service communication (mail : communication@contern.lu, tél. : 35 02 61 – 315 / 321) se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous remercions de votre compréhension, de votre discrétion, de votre solidarité et de votre soutien.

Le collège échevinal

_________________________________________________________________________

EN

Dear fellow citizens,

There is no end in sight to the war in Ukraine. Due to the inhuman suffering, with bombardments of civilian targets (hospitals, maternity wards, schools …), thousands of people are on their way to Luxembourg.

Following a decision by the government council and the intervention of the Minister of Foreign Affairs, Jean Asselborn, with the mayor Marion Zovilé-Braquet, the commune of Contern will also take in ukrainian refugees.

At the request of the government, we are providing our cultural centre in Moutfort with 300 beds as a temporary solution for ukrainian refugees until the necessary infrastructures for 1.000 ukrainian refugees in a hal in our industrial zone “Weiergewan” are completed. This is an act of solidarity towards people in great need.

We have already received a lot of donations, which is why we are now making another appeal for volunteers who could help to distribute the donations that are dropped off in our old sports hall to refugees.

Opening hours (old sports hall): from 8.00 to 12.00 and from 13.00 to 18.00 (Monday to Friday)

For further information, please contact our communication department (mail: communication@contern.lu, tel.: 35 02 61 – 315 / 321).

We thank you for your understanding, your discretion, your solidarity and your willingness to help.

The Board of Aldermen

Référendum: Information citoyens

Référendum: Information citoyens

Matdeelung vun der Gemeng Contern
am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz
vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum
De Schäfferot
Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 14. Mäerz 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 17.
Mäerz 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun
der Verfassung ze organiséieren;
Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 18. Mäerz 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där
Demande;
Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am
Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg
, Memorial A – 135 vum 25. Mäerz 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten
Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;
informéiert
d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Contern domiciliéiert sinn,
datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun
vum Kapitel II vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 9. Mäerz 2022 vun der Chamber ugeholl
ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng
vum 9.
Abrëll 2022 bis den 9. Mee 2022 abegraff, opleien.
Well et sech beim 9. Mee 2022 em e gesetzleche Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn d’Wieler
informéiert dass dee leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen,
Samschdes, de 7. Mee 2022
ass.
Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:
Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Méindes bis Freides 8h15-11h30 an 13h30-16h30 / Samsdes vun 09h-11h
Samsdes, de 7. Mee 2022 vun 09h00-12h00
Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung kann op den uewe
genannte Plaatzen an zu den uewe genannten Zaiten agesi gin.
Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger
Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen
Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.
Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den
Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi
Gebuertsdatum an.
Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun
begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee
kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an
däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar
2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.
Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëftesammlung op
de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.
Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum
Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi
bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.
Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng
gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un
der Ënnerschrëftesammlung bedeelegen.
All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger
drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.
D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem
Referendum ënnerstëtzt.
Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.
(s.) De Schäfferot

Mitteilung der Gemeinde Contern
gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4.
Februar 2005 betreffend das nationale Referendum
Der Schöffenrat
In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 14 März 2022, eingegangen am 17. März 2022
beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den
Änderungsentwurf des Kapitel II der Verfassung;
In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 18. März 2022 über die
Zulässigkeit des Antrags;
In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des
geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im
Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg
, Memorial A – 135 vom 25. März 2022 veröffentlicht wurde;
informiert
die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben,
dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf des
Kapitel II der Verfassung, der am 9. März 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer
angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der
Gemeinde vom
9. April 2022 bis 9. Mai 2022 an den unten angegebenen Orten und Zeiten ausliegen.
Da es sich beim 9. Mai 2022 jedoch um einen gesetzlichen Feiertag handelt (Europatag), werden die
Wähler hiermit in Kenntnis gesetzt, dass die Frist zum Unterschreiben der Listen nur bis einschließlich
Samstag, den 7. Mai 2022 läuft.
Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Montags bis Freitags 8h15-11h30 und 13h30-16h30 / Samstags von 09h-11h
Samstag, den 7. Mai 2022 von 09h00-12h00
Der Text des Änderungsentwurfs des Kapitel II der Verfassung kann an den oben genannten Orten und
zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.
Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler
persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine
Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens
eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person
feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.
Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die
Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Der Wähler muss
diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer
Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt
auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können
und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar
2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.
Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die
Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.
Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung
des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität
vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.
Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen
aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das
Wahlrecht entzogen wurde.
Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums
unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des
Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.
Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die
Organisation eines Referendums.
Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.
(gez.) Der Schöffenrat

Communication de la Commune de Contern
sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février
2005 relative au référendum au niveau national
Le collège des bourgmestre et échevins


Vu la demande du comité d’initiative du 14 mars 2022, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État
le 17 mars 2022, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du Chapitre II de
la Constitution ;
Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 18 mars
2022 ;
Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4
février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A – 135 du 25 mars 2022 ;
informe
les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils
peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du
Chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture,
en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période
de collecte des signatures
du 9 avril 2022 au 9 mai 2022.
Étant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la
connaissance des électeurs que
le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai 2022.
Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :
Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Lundi au vendredi 8h15-11h30 et 13h30-16h30 / Samedi de 09h-11h
Samedi, 7 mai 2022 de 09h00-12h00
Le texte de la proposition de la révision du Chapitre II de la Constitution est consultable aux lieu(x) et
horaires indiqués ci-dessus.
Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne
auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des
listes d’inscription.
Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier
l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des
électeurs.
Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y
inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce
dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur
signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste.
Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit
savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003.
Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections
législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.
À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une
décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une
autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.
Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en
vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose
jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un
référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une
personne handicapée.
La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.
La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.
(s.) Le collège des bourgmestre et échevins

Inauguration du Centre culturel « An Henkes »

Inauguration du Centre culturel « An Henkes »

Déi zweet Phas vun der Renovatioun vum Gemengegebai « An Henkes » zu Conter ass elo ofgeschloss.

An dësem Gebai huet d’Chorale Les Villageois e grousse Proufsall mat integréierter Stuff zur Verfügung. De Sall vum Club des Jeunes Conter ass erneiert ginn a si hunn och elo den néidegen Ofstellraum fir hiert ganzt Material. De Supporterclub vum AB Contern an d’Conter Pompjeeën hu jeeweils e flotte Versammlungsraum, wou si hir Aktivitéite plange kënnen.

Zousätzlech zu dëse Räimlechkeete fannt Dir elo 2 grouss Säll, déi Dir loune kënnt.

Fir den Ofschloss vun der Renovatioun vum Henkeshaus éierbar ze feieren, hunn de Schäfferot an d’Veräiner, déi hire Veräinssall « An Henkes » hunn, eis Awunner de Sonndeg häerzlech op d’Aweiung vum Henkeshaus agelueden.

Hei fannt Dir e puer Andréck vun dësem flotten Event.

Solidaritéit fir d’Ukrain

Solidaritéit fir d’Ukrain

FR

Solidarité pour l’Ukraine – Récoltons ensemble des dons pour les victimes d’Ukraine – faites vous aussi votre don de produits Powerbanks, téléphones portables, sacs de couchage, tapis de sport, antidouleurs et produits de premiers secours, vêtements thermiques, lampes de poche, bottes, conserves de nourriture, produits d’hygiène pour hommes et femmes, couches et lait en poudre pour bébés. (Un nombre suffisant de vêtements a déjà été remis.).

Accueil de réfugiés ukrainiens

La Commune de Contern soutient la résolution du Syvicol dans sa demande de réaliser un recensement des possibilités d’hébergement pour les réfugiés ukrainiens.

Vous disposez dans notre commune d’un bâtiment, d’une seconde résidence, de chambres (y compris dans votre maison d’habitation) qui pourraient accueillir ces personnes?

Merci de vous manifester, en nous communiquant, par mail: les coordonnées du lieu d’accueil, sa capacité, vos nom et prénom, numéro de téléphone et courriel à l’adresse suivante: secretariat@contern.lu

Les modalités pratiques d’accueil seront déterminées ultérieurement.

Merci pour votre soutien!

DE

Solidarität für die Ukraine – Lassen Sie uns zusammen Hilfsmittel für die Opfer aus der Ukraine sammeln – machen auch Sie Ihre Spende an Powerbanks, Handys, Schlafsäcke, Sportsmatten, Schmerztabletten und Erste-Hilfe Produkte, Thermokleider, Taschenlampen, Stiefel, Konservierungsdosen mit Essen, Hygieneprodukte für Männer und Frauen, Windeln und Pudermilch für Babys. Es wurden bereits genug Kleider abgegeben.

Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Die Gemeinde Contern unterstützt Syvicol um eine Bestandsaufnahme der Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge durchzuführen.

Haben Sie in unserer Gemeinde ein Gebäude, eine Zweitwohnung, Räume (auch in Ihrem Wohnhaus), die diese Personen beherbergen könnten?

Bitte teilen Sie uns per E-Mail mit: die Adresse, die Kapazität, Ihren Vor- und Nachnamen, Telefonnummer und E-Mail an folgende Adresse: secretariat@contern.lu

Die praktischen Aufnahmemodalitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Danke für eure Unterstützung!

EN

Solidarity for Ukraine – Let’s collect supplies together for the victims from Ukraine – make your donation of power banks, mobile phones, sleeping bags, sports mats, painkillers and first aid products, thermal clothing, torches, boots, tins of food, hygiene products for men and women, nappies and powder milk for babies. Enough clothes have already been handed in.

Admission of ukrain refugies

The Commune of Contern supports Syvicol to organise an census of the sleep possibilities for ukrain refugies.

Do you have a building, second home, rooms (also at your home), to accomodate these people?

Please give us your informations per mail: Adress, capacitiy, first name and name, telephone number and your and email Adress at secretariat@contern.lu

The practical modalities will be fixed later.

Thank you to everyone who has already made a donation!

Collection point: 8-00 – 18-00 Monday-Sunday

Hospital Robert Schuman, 2540 Luxembourg

Entrance from: Boulevard Pierre Werner quai Adagio

‍‍Contact Person:

Olga: +352 621 468 288 WhatsApp, Viber, Telegram, Signal

E-mail: ualuxhelp@gmail.com

Plus d’informations sur : https://help.ukrainians.lu/

Mobilitéit an der Gemeng – Nightrider a Conti Bus

Mobilitéit an der Gemeng – Nightrider a Conti Bus

Fir de Bierger e beschtméigleche Service an Transport unzebidden, gouf de Conti Bus op Bestriewe vum Schäfferot komplett iwwerschafft. Ab dem 15. Mäerz fiert eise Conti Bus elo eng nei Destinatioun un: d‘Crèche Jangeli zu Hesper mat enger Apdikt, enger Bank an der Post ronderëm. Awunner, déi dëse Service wëlle benotzen, kënnen en Abonnement fir de Conti Bus ofschléissen. Dës Ännerung erméiglecht et der Gemeng Conter, méi transparent ze schaffen a Statistiken ze féieren, fir erauszefannen, wou d’reell Besoine vun eisen Awunner am Bezuch op de Conti Bus sinn. De Präis fir eng Kaart ass dobäi ofhängeg vum Alter.
 
Am Kader vun enger Verbesserung vun der Mobilitéit bitt d’Gemeng sengen Awunner ab dem 15. Mäerz iwwerdeems nieft dem Latenightbus och d’Méiglechkeet, eng Night-Rider-Kaart direkt op der Gemeng unzefroen. De Schäfferot offréiert Interesséierten déi éischt 10 gratis Night-Rider-Faarten, nodeems si hir Kaart ugefrot hunn.
Dës Ännerungen a weider interessant Detailler konnten eis Awunner haut am Kader vun enger gutt besichter Informatiounsveranstaltung gewuer ginn.
Weider Informatioune fannt dir hei Contern mobilité
 

Séance d’information: Inondations du 14 juillet 2021

Séance d’information: Inondations du 14 juillet 2021

Notre commune n’a pas été épargnée par les inondations qui ont touché le pays le 14 juillet 2021. Dans ce cadre, certaines questions se posent : Quelle est la situation dans nos villages ? Y a-t-il des solutions proposées?

Pour cette raison, le collège échevinal vous invite à une séance d’information le 10 mars 2022 à 19h30 au centre culturel à Moutfort.

Le collège échevinal, nos pompiers, le bureau d’études Micha Bunusevac et l’administration de la gestion de l’eau (AGE) répondront à vos questions lors de cette réunion.

Pour des raisons d‘organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence jusqu’au 03 mars 2022 (mail: umeldung@contern.lu / tél.: 35 02 61). La séance d’information se tiendra en luxembourgeois avec une traduction sur place (en français et anglais). Si vous souhaitez une traduction en anglais ou en français, veuillez l’indiquer lors de votre inscription.

« Gemeng Contern »: la nouvelle application mobile

« Gemeng Contern »: la nouvelle application mobile

La nouvelle application de la commune de Contern est désormais disponible: « Gemeng Contern »!

Notre application mobile vous donne un accès rapide aux informations en rapport avec la municipalité, à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit, vous propose un contact direct et interactif avec la commune et vous informe à votre demande, dans l’immédiat, par « push » sur des évènements importants.

Download (App Store): https://apps.apple.com/lu/app/gemeng-conter/id1573972259

Download (Google Play Store): https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.apps.gemengcontern

Référendum: Information citoyens

Référendum: Information citoyens

 (LU) Matdeelung vun der Gemeng Contern am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot

Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 2. Februar 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 4. Februar 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI an XII vun der Verfassung ze organiséieren;

Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 7. Februar 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande;

Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 56 vum 15. Februar 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;

informéiert

d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Contern domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI an XII vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 25. Januar 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 2. März 2022 bis den 25. März 2022 abegraff, opleien.

Während dëser Period sinn d’ Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Méindes bis Freides 8h15-11h30 an 13h30-16h30 / Samsdes vun 09h00h-11h00

 

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vun de Kapitelen I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI an XII vun der Verfassung kann op den uewe genannte Plaatzen an zu den uewe genannten Zäiten agesi gin.

Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.

Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an.

Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.

Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen, déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëfte-Sammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.

Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.

Déi Wieler, déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëfte Sammlung bedeelegen.

All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit, datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.

Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

 

De Schäfferot
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz Tom Jungblut

_________________________________________________________________________________________________________________

(FR) Communication de la Commune de Contern sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins

Vu la demande du comité d’initiative du 2 février 2022, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État le 4 février 2022, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution ;

Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 7 février 2022 ;

Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A – 56 du 15 février 2022 ;

informe

les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune de Contern, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, adoptée le 25 janvier 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 2 mars 2022 au 25 mars 2022 inclus.

Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern

Lundi au vendredi 8h15-11h30 et 13h30-16h30 / les samedis de 09h00h-11h00

Le texte de la proposition de la révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution  est consultable aux lieu(x) et horaires indiqués ci-dessus.

Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des listes d’inscription.

Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.

Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste. Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.

À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une personne handicapée.

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.

La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Le collège des bourgmestre et échevins
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz Tom Jungblut

_________________________________________________________________________________________________________________

(DE) Mitteilung der Gemeinde Contern gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum

Der Schöffenrat

In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 2. Februar 2022, eingegangen am 4. Februar 2022 beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI und XII der Verfassung;

In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 7. Februar 2022 über die Zulässigkeit des Antrags;

In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 56 vom 15. Februar 2022 veröffentlicht wurde;

informiert

die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Contern haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf der Kapitel I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI und XII der Verfassung, der am 25. Januar 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 2. März 2022 bis 25. März 2022 inklusive an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten ausliegen:

Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Montags bis Freitags 8h15-11h30 und 13h30-16h30 / Samstags von 09h00h-11h00

Der Text des Änderungsentwurfs der Kapitel I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI und XII der Verfassung kann an den oben genannten Orten und zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.

Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.

Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Der Wähler muss diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.

Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.

Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das Wahlrecht entzogen wurde.

Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.

Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.

Der Schöffenrat
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz Tom Jungblut

Travaux d’infrastructures « rue de la Source » à Millbech

Travaux d’infrastructures « rue de la Source » à Millbech

FR

Travaux d’infrastructures « rue de la Source » à Millbech
Route barrée entre la rue op der Millebaach et le passage inférieur CFL

Dans le cadre du renouvellement de la canalisation dans la rue de la Source à Millbech, nous tenons à vous informer que le début des travaux est prévu pour le 21 février 2022 pour une durée de +/- 7 semaines.

En tenant compte de l’importance de l’envergure des travaux, il s’avère nécessaire de barrer la rue de la Source pendant cette période à la circulation sur le tronçon concerné entre la rue op der Millebaach et le passage inférieur CFL.

Pour toute information complémentaire, notre service technique se tient à votre disposition sous le N° 350261-317.

Merci pour votre compréhension

L’Administration communale

 

 DE

Infrastrukturarbeiten « rue de la Source » in Millbech
Strassensperrung zwischen der rue op der Millebaach und der Eisenbahnunterführung

Im Rahmen der Erneuerung der Kanalisation im der rue de la Source in Millbech möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Arbeiten am 21. Februar 2022 beginnen werden für die Dauer von +/- 7 Wochen.

Bedingt durch die Breite des Baugrabens muss die rue de la Source während diesem Zeitabschnitt auf dem Teilstück zwischen der rue op der Millebaach und der Eisenbahnunterführung für den Verkehr gesperrt werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser technischer Dienst unter der Nummer 350261-317 zur Verfügung.

Danke für Ihr Verständnis

Die Gemeindeverwaltung.

Travaux d’infrastructures « rue de la Source » à Millbech

21/02 – 28/02/2022 Chantier op der N2 Moutfort-Ersange

LU
Opgrond vu Forstaarbechten, déi vun der Bamekipp vun der Administration des Ponts et Chaussées an Zesummenaarbecht mam lokale Fierschter duerchgefouert ginn, gëtt d’N2 ausserorts verenkt, esou dass just eng Spuer pro Fahrtrichtung op ass.
 
Des Weidere gëtt den Traffic innerorts vum 21/02 bis den 23/02 (vu jeeweils 9h00-16h00) an den 28/02 (vun 9h00-12h00) op enger Längt vu +- 200 m mat roude Luuchte gereegelt.

FR
A cause des travaux forestiers, réalisés par l’Adminstration des Ponts et Chaussées en collaboration avec notre forestier local, l’N2 entre Moutfort et Ersange sera limité à une voie par direction en dehors du village.

L’administration communale de Contern tient à vous informer qu‘à partir du 21/02 au 23/02, chaque fois entre 9:00 et 16:00 heures et le 28/02 de 9:00 – 12:00, la circulation est réglée temporairement par des signaux colorés lumineux intelligent (feux tricolores) en fonction du flux de circulation dans la route de Remich (N2) à Moutfort.
Amnesty International: Collecte en porte à porte

Amnesty International: Collecte en porte à porte

Amnesty International Luxembourg poursuit sa campagne de collecte de fonds auprès du grand public. Selon les semaines, les équipes sont actives en rue, dans les centres commerciaux et en porte-à-porte. Cette semaine (jusqu’au 12 février) la collecte en porte à porte se déroule à Contern, Oetrange, Sandweiler et Medingen.

La générosité des résident(e)s au Luxembourg est primordiale pour permettre à l’association de poursuivre ses actions de défense des droits humains partout dans le monde. Amnesty International Luxembourg collecte près de 90% de ses fonds auprès des particuliers.

L’équipe est constituée de professionnel(le)s et respecte bien évidemment toutes les mesures sanitaires : port du masque obligatoire, désinfection des mains, pas d’échange de papier ni d’argent en espèces, envoi des documents au format numérique par email.

Les recruteurs seront facilement reconnaissables grâce à leurs vêtements aux couleurs d’Amnesty International (manteau, t-shirt ou pull). Chaque recruteur est équipé d’un badge d’identification permettant de vérifier, si besoin et sur demande, leur appartenance à l’association.

Les soutiens financiers seront demandés uniquement sous forme de prélèvement bancaire, une garantie que les dons seront bien destinés aux actions d’Amnesty International. En aucun cas les recruteurs d’Amnesty International ne proposeront de collecter de l’argent en espèces.

Un numéro de téléphone est mis à disposition de la population pour toute question ou réclamation : +352 48 16 87. Il est aussi possible d’écrire un mail : fundraising@amnesty.lu .

Un soutien de la mission d’Amnesty International en toute sécurité est également possible via un nouveau formulaire.

 

Séance d’information sur le Contibus & Nightrider

Séance d’information sur le Contibus & Nightrider

Le conseil communal a décidé lors de sa séance du 26 janvier 2022 de réorganiser le concept du Contibus. Le concept de transport a évolué et est devenu plus flexible. Suite à la réorganisation, une nouvelle destination est disponible.

En même temps, le bus de nuit « Night Rider » est instauré. Avec ce bus de nuit individuel, chaque citoyen de la commune de Contern peut se laisser conduire les weekends au lieu souhaité sur le territoire de Luxembourg et de nouveau à la maison.

Les modifications entreront en vigueur le 15 mars 2022.

L’objectif du nouveau concept de mobilité consiste à ameliorer davantage la qualité de vie de nos citoyens.

Le Collège échevinal a le plaisir de vous inviter à une séance d’information sur le nouveau concept de mobilité qui aura lieu

le 1 mars 2022 de 19.00 à 21.00 heures
au centre culturel à Moutfort.

Pour des raisons d‘organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence jusqu’au 17 février 2022 (mail: umeldung@contern.lu / tél.: 35 02 61). La séance d’information se tiendra en luxembourgeois avec une traduction sur place (en français et anglais).

 

En espérant de vous voir nombreux,

le Collège échevinal

Avis au public: PAP « Op der Hiel »

Avis au public: PAP « Op der Hiel »

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain il est porté à la connaissance du public qu’un projet d’aménagement particulier « Op der Hiel » sur des fonds sis à Moutfort au lieudit « Auf der Hiel, Im Seitert, Op der Uecht, Unter dem Kackert, Route de Remich, Auf Stompels & Seiteschgruendchen » élaboré par le bureau d’études BEST de Senningerberg pour le compte de la société « KUHN s.a. » a été introduit à la Commune de Contern. Le collège échevinal a analysé la conformité du dossier et l’a transmis à la Cellule d’Evaluation pour avis.

Le dossier déposé à l’inspection du public au secrétariat communal à Contern le 18 janvier 2022 est consultable du 19 janvier 2022 au 17 février 2022 inclus. Un résumé du projet est consultable sur le site internet de la commune de Contern (www.contern.lu). Les observations et objections contre le projet sont à présenter par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Contern, sous peine de forclusion, endéans ce délai de 30 jours.

Contern, le 18 janvier 2022

Le collège échevinal,
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz
Tom Jungblut

Rejoignez une de nos commissions consultatives !

Rejoignez une de nos commissions consultatives !

Eis Gemengekommissioune sichen dech !

Hues du Loscht, un der Zukunft an Entwécklung vun eiser Gemeng matzeschaffen? Da mell dech fräiwëlleg an eng vun eise Gemengekommissiounen! A folgende Kommissioune sinn nach Plaze fräi:

Homme de l’art

D’Kommissioun fir d’Homme de l’art befaasst sech mat der Integratioun vu geschützte Gebaier an dem Respekt vum Reglement vum Secteur.

Kultur-, Fest- an Tourismuskommissioun

Du interesséiers dech fir kulturell Manifestatiounen an eiser Gemeng (ContArt, Nationalfeierdag, Chrëschtmaart, Cabaret asw)? Da bass du hei genau richteg.

Jugendkommissioun

D’Jugendkommissioun organiséiert Manifestatioune fir déi jonk Bierger. (Summer- a Wanterkino, Beachday). Du bas selwer ee vun de jonke Bierger oder hues jonk Iddien, fir eise Jonken eppes unzebidden? Da mell dech!

Integratiounskommissioun

Dës obligatoresch Kommissioun besteet aus 50% Lëtzebuerger an 50% Auslänner an ass beméit, fir déi ekonomesch, politesch, sozial a kulturell Integratioun vun alle Bierger aus der Gemeng ze ënnerstëtzen (zB Potercafé, Aktioun „Gemeng Conter hëlleft“)

Chancegläichheetskommissiounen

Wëlls du dech fir d’Chancegläichheet asetzen? Dann bass du hei genau richteg!

Enseignement Musical

Hues du Loscht musikalesch Manifestatiounen ze organiséieren, dann mell dech hei.

Fairtradeteam

D’Fairtradeteam motivéiert d’Bierger dozou, fair Produkter ze kafen, a mécht aktiv op de fairen Handel opmierksam.

Naturpakt-Team

D’Naturpakt-Team ass e neien Aarbechtsgrupp, deen d’Ëmsetzung vum Nationalen Naturschutzplang, vum Waasserbewiertschaftungsplang a vun der Strategie fir d’Upassung an d’Auswierkunge vum Klimawandel als Haaptmissioun huet.

Bass du dorunner interesséiert, enger vun dëse Kommissioune bäizetrieden? Da mell dech nach bis den 14. Februar 2022 bei eis (Telefon: 350261-321, E-Mail: info@contern.lu).

 

Rejoignez une de nos commissions consultatives !

Avez-vous envie de vous engager pour l’avenir et le développement de notre commune ? Alors inscrivez-vous comme bénévole dans l’une de nos commissions consultatives ! Il y a encore des places disponibles dans les commissions suivantes :

Homme de l’art

La commission de l’Homme de l‘art s’occupe de l’intégration des bâtiments protégés et du respect du règlement du secteur.

Commission de la culture, des fêtes et du tourisme

Vous êtes intéressé par les fêtes culturelles dans notre commune (ContArt, Fête nationale, Marché de Noël, Cabaret etc) ? Alors vous êtes au bon endroit !

Commission de la jeunesse

La commission de la jeunesse organise des fêtes pour nos jeunes citoyens (cinéma d’été et d’hiver, Beachday etc). Vous êtes encore jeune ou vous avez des idées fraîches à proposer ? Alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Commission de l‘intégration

Cette commission obligatoire est composée de 50% de Luxembourgeois et de 50% d’étrangers. Elle s’engage pour l’intégration économique, politique, sociale et culturelle de tous les citoyens de la commune (p.ex. Café des langues, Action « Gemeng Conter hëlleft »).

Commission de l’égalité des chances

Si vous voulez vous engager pour l’égalité des chances, inscrivez-vous à cette commission !

Enseignement musical

Si vous souhaitez organiser des événements musicaux, cette commission est faite pour vous.

Équipe Fairtrade

L’équipe Fairtrade incite nos citoyens à acheter des produits issus du commerce équitable et attire l’attention sur le commerce équitable.

Équipe du Naturpakt

L’équipe du Naturpakt est un nouveau groupe de travail qui a pour mission principale la mise en œuvre du plan national de protection de la nature, du plan de gestion de l’eau et de la stratégie d’adaptation et de lutte contre les effets du changement climatique.

Vous êtes intéressé(e) à rejoindre l’une de ces commissions ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter jusqu’au 14.02/2022 (téléphone : 350261-321, e-mail : info@contern.lu).

Commande de bois de chauffage

Commande de bois de chauffage

Attention: Cette offre s’adresse UNIQUEMENT aux habitants de la commune de Contern.

Achtung: Dieses Angebot richtet sich AUSSCHLIESSLICH an die Einwohner der Gemeinde Contern.

Buche /  hêtre

(Preise pro Korde / prix par corde)

am Waldweg  //  au chemin forestier                                                       115  €

Hauslieferung  // livraison à domicile                                                        25 €

Einschneiden                                                                                     25 cm  /  65 €

Découpe                                                                                               33 cm  /  45 €

50 cm  /  25 €

1 Korde / 1 corde = 2 x 1 x 1 m

 

Kaminholz  Buche, vorgelagert,  im 80 L. Netzsack, geliefert             20 €
bois de cheminée, préséché,  en sac-filet 80 litres, livré

 

Feines Fichten-Anzündholz im Netzsack,   geliefert                                25 €
bois fin d’allumage en sac-filet, épicéa,      livré

 

Alle  Preise zuzüglich 8% Mehrwertsteuer/ tous les prix majorés de 8% t.v.a.

 

schriftliche Bestellung an das Gemeindesekretariat bis zum 31.03.2022
commande par coupon réponse au secrétariat communal avant le 31.03.2022

Formulaire de commande / Bestellformular

Recherche des réparateurs pour un Repair Café

Recherche des réparateurs pour un Repair Café

Les communes de Schuttrange, Contern, Sandweiler et Niederanven, en collaboration avec le CELL (Center for Ecological Learning Luxembourg), cherchent des réparateurs, qu’ils soient professionnels, amateurs,bidouilleurs, artisans … pour réparer les objets cassés et transmettre leur savoir-faire, que cela concerne l’électronique, la couture, l’informatique, les objets du quotidien …

Le concept du Repair Café vous intéresse et vous souhaitez vous investir ? Rejoignez Repair Café Luxembourg jusqu’au 21 janvier 2022: www.repaircafe.lu/devenir-reparateur!

Vous faites partie d’une équipe, c’est à dire que vous ne serez jamais seul, et vous pouvez toujours vous tourner vers un tuteur expérimenté ou d’autres bénévoles, vous avez la possibilité d’échanger des idées avec d’autres bricoleurs et partager votre savoir-faire.

Nouveau dans notre commune: Wifi4EU

Nouveau dans notre commune: Wifi4EU

Wifi4EU – Des points d’accès au Wifi public

Les places communales publiques suivantes sont équipées par l’accès au Wifi, permettant à chaque citoyen/enne de s’y connecter à partir de son smartphone, tablet ou ordinateur portable.

 • Contern : près de l’ancienne école
 • Contern : Hall sportif Um Ewent aux deux terrasses près de la buvette et dans la salle gymnastique
 • Oetrange : Parc Prince Charles
 • Moutfort : Parc
 • Medingen : près du centre culturel

Il s’agit pour la commune de répondre aux nouveaux usages de la population, et notamment de la jeunesse, mais aussi de réduire la fracture numérique pour ceux qui n’aurait pas accès à ce type de connexion.

Ce réseau a été mis en place grâce au soutien financier de la Commission européenne. Avec l’initiative « Wifi4EU », la Commission européenne souhaite promouvoir, partout en Europe, la connectivité Wi-Fi gratuite dans les lieux publics comme les parcs, les places, les bâtiments publics, les bibliothèques, les centres de santé et les musées, en soutenant financièrement les communes lors de la mise en place de tels réseaux.

Plus d’infos: https://wifi4eu.ec.europa.eu/

 

Stay connected – gratis Wifi op ëffentleche Plazen

Ab elo kënnt Dir Iech gratis op folgende Plaze mam Handy, Tablett a Laptop an de Wifi vun der Gemeng Conter aloggen:

 • Conter : bei der aler Schoul
 • Conter : beim Hall sportif Um Ewent op den 2 Terrassen bei der Buvette an am Gymnastiksall
 • Eiter : beim Park Prince Charles
 • Mutfert : beim Park
 • Méideng : beim Centre culturel

Mat der Ëmsetzung vun dësem Projet wëll d’Gemeng der Ufro vun hire Bierger, zumools vun der Jugend, nokommen, awer och jidderengem den Accès zur digitaler Welt erméiglechen.

Dëse Projet ass kofinanzéiert vun der Europäescher Unioun.

D’Makadammen op de Mäerz verluecht

D’Makadammen op de Mäerz verluecht

Leider musse mir d’Makadamme wéinst der aktueller Situatioun fir den 21. Janauar 2022 ofsoen.

Mee aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mir hunn den Owend provisoresch op de 25. Mäerz 2022 verluecht.

Mir wäerten den neien Datum nach confirméieren, soubal ee mierkt, dass d’Situatioun sech verbessert huet.

Nightlifebus supprimé jusqu’à nouvel avis

Nightlifebus supprimé jusqu’à nouvel avis

Nightlifebus annulé

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass wéinst den neie Mesurë vun der Regierung den Nighlifebus bis op Weideres net méi fiert. 

Nous aimerions vous informer que dû aux nouvelles mesures du Gouvernement, toutes les courses du Nightlifebus ont été annulées jusqu’à nouvel ordre.

Hiermit möchten wir Sie informieren, dass wegen der neuen Maßnahmen der Regierung, der Nighlifebus bis auf Weiteres nicht mehr fährt. 

We would like to inform you that due to the new government measures, the Nighlifebus will no longer run until further notice. 

Route barrée à Moutfort (7 mai)

Avis au public: Prise de RDV (Covid-19)

Vu la propagation de la pandémie Covid-19 (coronavirus), nous vous prions de bien vouloir fixer un rendez-vous pour vos démarches à la commune de Contern.

Nous vous rappelons que tous les certificats, documents et attestations vous peuvent être envoyés soit par voie postale, soit par courriel.

Heures d’ouverture pendant la période des fêtes

Heures d’ouverture pendant la période des fêtes

Veuillez trouver ici les heures d’ouverture de nos bureaux pendant les fêtes:

• Réveillon de Noël
vendredi, 24 décembre 2021
ouvert de 8h30 à 11h30

• Noël
Samedi, 25 décembre 2021 : fermé
Dimanche, 26 décembre 2021 : fermé

• St. Sylvestre, Réveillon du Nouvel An
Vendredi, 31 décembre 2021
ouvert de 8h30 à 11h30

• Nouvel An
Samedi, 1 janvier 2022 : fermé

Permanence technique : 661 12 37 79

Postes vacants

Vacance de poste : salarié à tâche manuelle (carrière A3)

L’Administration Communale de Contern se propose d’engager, pour renforcer son service technique,

un salarié à tâche manuelle dans la carrière A3 (m/f) (100%)

Les candidats doivent répondre au profil suivant :
– Être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
– Faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives ;
– Satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de l’emploi ;
– Avoir une expérience de 5 ans au minimum dans le domaine du jardinage ;
– Être en possession du permis de conduire C sera un avantage.

Description des tâches :
Le salarié à engager sera obligé d’exécuter tous les travaux généralement quelconques relevant du service technique communal, y compris la participation au service de permanences et de déneigement (soirs, weekends et jours fériés), mais aussi plus spécifiquement dans le domaine du jardinage.

Pièces à joindre :
– CV avec photo récente ;
– Lettre de motivation ;
– Extrait récent de l’acte de naissance ;
– Extrait récent du casier judiciaire, bulletin nr. 3 ;
– Copie du permis de conduire, de la carte de sécurité sociale et d’une pièce d’identité.

La rémunération se fera d’après le contrat collectif des ouvriers du sud actuellement en vigueur.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 07.01.2022 inclus à :

Administration Communale de Contern
Bureau des ressources humaines
4, place de la Mairie
L-5310 Contern

Ou par courrier électronique à rh@contern.lu

En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord à l’Administration Communale d’utiliser ses
données personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions du
règlement européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679).

Contern, le 18.12.2021

Le collège des bourgmestre et échevins,
Marion Zovilé-Braquet, bourgmestre
Fernand Schiltz, échevin
Tom Jungblut, échevin

Saint Sylvestre sans feux d’artifice

Saint Sylvestre sans feux d’artifice

Afin que tous les résidents de la commune de Contern puissent profiter pleinement des jours de fête, il est important de respecter ses concitoyens et les animaux. Pour des raisons de sécurité publique et de salubrité de l’espace public, il est interdit de tirer des feux d’artifice et de faire éclater des pétards dans la nuit de la Saint Sylvestre.

Mobilitéit an der Gemeng – Nightrider a Conti Bus

Notre Contibus dans un nouveau look !

Pour garantir que vous puissiez bien vous déplacer dans notre commune, nous vous proposons en collaboration avec Sales-Lentz le Contibus, qui vous conduit rapidement sur de courtes distances dans notre commune et sur différents sites dans nos communes voisines.

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, notre Contibus a un nouveau design : en accord avec notre nouveau corporate identity que le Collège échevinal vous a présenté au printemps 2021, le Contibus a maintenant un look beaucoup plus moderne – avec entre autres Bédéric comme personnage du village de la bande dessinée.

Ce changement n’est qu’un parmi d’autres concernant le Contibus que notre Collège échevinal a élaboré et dont les résultats vous seront présentés au printemps 2022.

Veuillez trouver plus d’informations sur notre Contibus ici.

Modifications des horaires des lignes RGTR

Réorganisation du réseau RGTR

Quelques modifications au niveau du réseau RGTR entreront en vigueur à partir du dimanche 12 décembre. Voici les lignes RGTR concernées pour la commune de Contern:

144 LUX (Kirchberg) – Contern – LUX (Kirchberg)
– Changement de catégorie bus, toutes les courses du mandataire Altmann sont désormais exploitées par des catégories de bus 6.4 au lieu de 6.0.

159 Losheim (D) – LUX (Kirchberg)
– Introduction des restrictions pour monter/descendre à Luxembourg, Kirchberg.
– Adaptation du temps de parcours sur la course 3010 dép. 05:35 passe de HVZ vers NVZ. 

160 Howald – Stadtbredimus – Remich
– Changement de catégorie de bus sur les courses suivantes : 4240, 5680, 6580, 748, 3701, 5141, 6041 et 6941,J, de 9.4 vers 9.0.

164 Luxembourg – Medingen (course scolaire)
– Adaptation de l’itinéraire, les arrêts Luxembourg-Patton et Luxembourg-Al Molkerei ne sont plus desservis par les courses 3521 dép. 07:00 et 3539 dép. 07:03 (Avis 2021/129). 

223 LUX (Kirchberg) – Leudelange
– Réorganisation des quais à l’arrêt Stade de Luxembourg. L’arrêt desservi par cette ligne sera le quai 1.

480 Neihaischen – Sandweiler – Niederanven – Junglinster (course scolaire)
– Introduction d’une nouvelle course 3700 dép. 07:30 circulant de Niederanven vers Lënster Lycée (Avis 2021/116). 

Les itinéraires exacts et les horaires des lignes peuvent être consultés sur le site de la Mobilitéitszentral.

 

Visite du Père Noël dans l’école « Um Ewent »

Visite du Père Noël dans l’école « Um Ewent »

De Freideg hate mir héije Besuch an der Ecole Fondamentale Um Ewent. De Kleeschen an den Houseker hu sech et och dëst Joer net huele gelooss, perséinlech bei d’Schoulkanner ze kommen, fir hinnen hir Titercher ze bréngen.

Well de Kleesche grad esou ewéi d’Gemeng Conter vill Wäert op fairen Handel an Nohaltegkeet leet, bestinn d’Titercher wéi och schonn d’lescht Joer aus recycléiertem Material (PET), déi d’Kanner an Zukunft fir hir Bréidecher, Mëtschen, Uebst a Geméis kënne benotzen. De CTF Mutfert-Méideng huet se fir eis ausschliisslech mat Fairtrade-Produite gefëllt.

Route barrée à Moutfort (7 mai)

Règlement de circulation temporaire (Contern, rue des Prés / rue Belle-Vue)

L’administration communale de Contern tient à vous informer que du lundi 29 novembre 2021 jusqu’au vendredi 10 décembre 2021, l’arrêt et le stationnement est interdit des deux côtés de la route sur les tronçons ci-après à Contern:

– rue des Prés : devant les maisons 64 et 66;
– rue Belle-Vue : sur les deux premiers emplacements à l’intersection de la rue des Prés.

Veuillez trouver le règlement ici.

RTL-Reportage: Stationnement résidentiel an eiser Gemeng

RTL-Reportage: Stationnement résidentiel an eiser Gemeng

Schonn am Joer 2019 hunn eis Awunner dem Schäfferot bei engem Workshop iwwert eis Duerfkären an eis Verkéierssituatioun matgedeelt, wéi wichteg hinnen e « Parking résidentiel » ass.

Eise Stationnement résidentiel, deen zesumme mam Bureau d’études « Schroeder&Associés » ausgeschafft gouf, wäert elo den 1. Januar 2022 an eiser Gemeng a Kraaft trieden.

De Méindeg den Owend gouf de Projet eisen Awunner bei enger Informatiounsveranstaltung virgestallt an dës Woch kritt och all Awunner eng Broschür mat allen interessanten Informatiounen ausgedeelt (mat Formulaire, fir eng Vignette unzefroen, fir all Stot, deen an enger vun de betraffenen Zone wunnt).

Weider Informatioune fannt Dir op onsem Site web souwéi an enger flotter Reportage vun RTL.

Séance d’information : stationnement résidentiel

Séance d’information : stationnement résidentiel

Afin de mieux gérer le stationnement dans la commune de Contern, le Conseil communal a voté dans sa séance du 22 septembre 2021 la mise en place du stationnement résidentiel. Les modifications entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
 
Dans ce cadre, le Collège échevinal a invité tous les habitants à une séance d’information lundi soir au Centre culturel de Moutfort.
 
Lors de cette séance, les habitants intéressés ont été informés sur la mise en œuvre du projet et ont pu poser leurs questions sur le sujet directement à notre Collège échevinal, à notre service technique et à Jacques Dostert du bureau d’études « Schroeder&Associés ».
 
Tous nos habitants recevront cette semaine aussi une brochure d’information sur le stationnement résidentiel.

Veuillez trouver plus d’informations ainsi que la brochure en ligne ici.

Vous trouverez de belles photos de l’événement dans notre album photos.
Nouvelle toilette publique à Contern

Nouvelle toilette publique à Contern

Vendredi le 19 novembre, à la journée mondiale des toilettes, notre Collège échevinal a inauguré une nouvelle toilette publique à proximité de l’église de Contern. Ce WC est adapté aux personnes handicapées et équipé d’une table à langer. Elle est désormais à votre disposition tous les jours de 6h30 à 22h30.

Ce projet a été réalisé par notre Collège échevinal, notre architecte communal Tom Schmit, notre service technique, ProActif et les firmes Zloic, Entrapaulus, Schaus, Ardena et Vitrerie Mersch.

Vous trouverez d’ailleurs aussi une toilette publique dans notre parc à Moutfort.

Recensement 2021

Recensement 2021

Nous comptons car vous comptez !
 
Pourquoi un recensement ?
 
L’objectif d’un recensement est de recueillir des données sur la population, les ménages et les logements pour anticiper les besoins en aménagement du territoire, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite et de soins, logements etc.
 
Pour plus d’informations: www.rp2021.lu
 
Besoin d’aide?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Mir zielen, well Dir zielt!
 
Firwat eng Vollekszielung?
 
D’Zil vun enger Vollekszielung ass et, Donnéeën iwwert d’Bevëlkerung, d’Menagen an d’Wunnengen ze sammelen, fir d’Besoine virauszegesinn an der Landesplanung, bei Schoulen, Crèchen, Klinicken, Alters- a Fleegeheimer, Wunnengen asw.
 
All weider Detailler kritt Dir hei: www.rp2021.lu
 
Braucht Dir Hëllef?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________


Wir zählen, weil Sie zählen!
 
Warum eine Volkszählung?
 
Ziel einer Volkszählung ist es, Daten über die Bevölkerung, die Haushalte und die Wohnungen zu sammeln, um den Bedarf für die Flächennutzungsplanung, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Wohnungen usw. vorauszusehen.
 
Für weitere Informationen: www.rp2021.lu
 
Benötigen Sie Hilfe?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

We count because you count!
 
Why a census?
 
The objective of a census is to collect data on the population, households and dwellings, in order to anticipate the needs for land use planning, schools, nurseries, hospitals, retirement and care homes, housing etc.
 
For further details: www.rp2021.lu
 
Do you need help?
Tel: 8002 21 21
Aller au contenu principal