Grouss Botz 2024

Grouss Botz 2024

De Schäfferot vun der Gemeng Conter organiséiert dëst Joer erëm seng Grouss Botz zesumme mat der Ëmwelt-, Energie- a Klimakommissioun a mat de Schoulkanner.
Am Kader vun der Grousser Botz maachen d’Schoulzyklen den 29. Mäerz en Tour duerch d’Gemeng, fir Dreck ze sammelen. Mëttes ginn an der Schoul interessant Atelieren zum Thema Offall, Ëmwelt an Natur fir d’Kanner ugebueden. Well och mir als Erwuessener e Virbild solle sinn, ruffe mir Iech dozou op, och matzemaachen an hëllefen den Dreck an eisen Dierfer oprafen ze goen.
Um Programm:
8.00 Auer: Opdeelung vun den Tier am Gemengenatelier mat Kaffi a Croissant
8.20: Depart
11.20: Gruppefoto am Schoulhaff „Um Ewent“
Mat uschléissendem Mëttegiessen
Selbstverständlech stellt d’Gemeng Händschen, Valorlux- a Poubellestuten zur Verfügung. Bréngt w.e.g e Sécherheetsgilet mat fir unzedoen.
Mellt Iech wannechgelift bis den 20. Mäerz 2024 via umeldung@contern.lu un.
Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 17.00 Uhr im Rathaus in Contern einzufinden um über nachstehende Angelegenheit zu beratschlagen:

****************************

TAGESORDNUNG

————————-

 1. Personalangelegenheiten (nicht öffentliche Sitzung)
 2. Schaffung von einem Posten
 3. Präsentation und Annahme PAL
 4. Annahme – Modification ponctuelle PAP „an de Steng”
 5. Annahme einer Konvention – Wegerecht in Oetrange
 6. Annahme einer Konvention – Kierchefong
 7. Annahme von einem Akt – Cession gratuite – Weg Kläranlage
 8. Annahme von einem Akt – Erbschaft von einem Haus in Contern
 9. Schaffen von 1 neuem Artikel im Gemeindehaushalt
 10. Bestimmung des “Taux multiplicateur de l’impôt commercial”
 11. Bestimmung des “Taux multiplicateur de l’impôt foncier”
 12. Ernennung von Mitgliedern in verschiedenen Kommissionen
 13. Subsides extraordinaires:
  1. NAGIS
  2. AB Contern – Avance 2024
  3. LGS – Bealtaine 2024
 14. Vereinssubsidien 2023
 15. Bestätigung von Änderungen der Verkehrsverordnung der Gemeinde Contern – Zeitlich begrenzte Änderungen
 16. Genehmigung von Einnahmen
 17. Informationen und Fragen der Gemeinderäte

Nach Abschluss der Sitzung: Fragen der Zuschauer an den Schöffen– und Gemeinderat

 

Gegeben in Contern, am 15. Februar 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen,

 

Zovilé-BRAQUET Marion

ANSAY Stéphanie

SCHMITZ Jean-Pierre

CC 240221 Convocation 01-24

 Avis perturbation: arrêt de Moutfort-Kapell

 Avis perturbation: arrêt de Moutfort-Kapell

Par la présente, nous vous informons que :

En raison de travaux, l’arrêt de Moutfort-Kapell en direction de Luxembourg-Ville sera
déplacé devant les maisons N° 79 – 79A sises route de Remich
avec effet immédiat et jusqu’au jeudi 29 février 2024 inclus.

Voir l’avis du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des transports publics, Service Transports RGTR :

082_2024_Moutfort – arrêt Kapell déplacé

Avis au public – PAP Medenpoul

Avis au public – PAP Medenpoul

Contern – Travaux de limitation de vitesse à 30 km/h – Update 28/03/24

Contern – Travaux de limitation de vitesse à 30 km/h – Update 28/03/24

Update 12/04:

 Am Kader vun der Mise en Conformité vum Busarrêt « Contern-Kircheplaz » ass dësen ab dem Méindeg, 15. Abrëll bis Weideres gestrach. Mir bieden Iech op den Arrêt « Contern-Kräizgaass » zréckzegräifen.

Den Avis vum RGTR, sou wéi eng Kaart fannt dir hei drënner.

Méi Informatiounen op www.mobiliteit.lu oder rufft op der Nummer 2462 2465 (Callcenter vum Transport Public) un. Merci fir Äert Versteesdemech.

Update 10/04:

Wéi geplangt sinn d’Stroossenaarbechten, wou de Belag um Chantier vun der Zone 30 drop gemaach ginn ass, fäerdeg an d’Haaptstrooss kann ab haut (Mëttwoch, den 10.04.2024) a béid Richtungen befuer ginn. Den RGTR informéiert, dass d’Buslinnen och erëm normal fueren.

 

Well awer nach verschidde Réfectiounsaarbechten musse geleescht ginn, sinn nach verschidde Busarrêten net accessibel wéi :

 • Richtung Lëtzebuerg:
    • Busarrêt Kiircheplatz
 • Richtung Mutfert:
    • Busarrêt Kraizgaass
    • Busarrêt Kiircheplaz ass déplacéiert bei d’Hausnummer 14, rue de Moutfort

 Fir weider Informatioune besicht w.e.g. d’Internetsäit mobiliteit.lu oder dir kënnt och op der Nummer 2462 2465 (Callcenter vum Transport Public) uruffe fir genau Informatiounen ze kréien zu wéi engen Zäiten de Bus fiert a wéi eng Arrêten ugefuer ginn.

D’Arrêten “Millbech”; “Juxgaass” a “Millewee” wäerten och erëm normal ugefuer ginn.

Wéi geplangt sinn d’Stroossenaarbechten, wou de Belag um Chantier vun der Zone 30 drop gemaach ginn ass, fäerdeg an d’Haaptstrooss kann ab haut (Mëttwoch, den 10.04.2024) a béid Richtungen befuer ginn. Den RGTR informéiert, dass d’Buslinnen och erëm normal fueren.

 

Well awer nach verschidde Réfectiounsaarbechten musse geleescht ginn, sinn nach verschidde Busarrêten net accessibel wéi :

 • Richtung Lëtzebuerg:
    • Busarrêt Kiircheplatz
 • Richtung Mutfert:
    • Busarrêt Kraizgaass
    • Busarrêt Kiircheplaz ass déplacéiert bei d’Hausnummer 14, rue de Moutfort

 Fir weider Informatioune besicht w.e.g. d’Internetsäit mobiliteit.lu oder dir kënnt och op der Nummer 2462 2465 (Callcenter vum Transport Public) uruffe fir genau Informatiounen ze kréien zu wéi engen Zäiten de Bus fiert a wéi eng Arrêten ugefuer ginn.

D’Arrêten “Millbech”; “Juxgaass” a “Millewee” wäerten och erëm normal ugefuer ginn.

Update 28/03:

D’Poubelle gi wéi virgesinn ofgeholl / La collecte des déchets sera effectuée comme prévu. 

Ëmleedung / Déviation

Update 30/01:

Travaux de limitation de vitesse à 30 km/h

« rue de Luxembourg » , « rue des Prés » , « rue de Moutfort » , « Place de la Mairie » et « rue Von der Feltz »

 Dans le cadre des travaux pour « limitation de vitesse à 30 km/h » dans la rue de Luxembourg, rue des Prés, rue de Moutfort, Place de la Mairie et rue Von der Feltz par la société COSTANTINI SA, nous tenons à vous informer que du 23.10.2023 au 06.03.2024 les travaux génie civil et de réfection seront réalisés dans différentes phases comme suite :

Nous tenons à vous informer que la Rue des Prés, la Rue de Syren ainsi que le CR226 entre les localités Syren et Contern restent fermés pour garantir la sécurité des citoyens à raisons des travaux de la voie publique jusqu’au 4 décembre 2023.

Phase 3, début décembre jusqu’à mi- mars 2024 :                   

Place de la Mairie et rue de Moutfort,

Phase 4B, début février jusqu’à mi-mars 2024 :                      

rue de Luxembourg et rue de Moutfort,

 

Il est évident que nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire (tel : 350261-319).

Merci pour votre compréhension

L’Administration communale

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Straβenarbeiten zur Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/Stunde

« rue de Luxembourg » , « rue des Prés » , « rue de Moutfort » , Place de la Mairie » und « rue Von der Feltz »

 

Im Rahmen der Straβenarbeiten zur Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/Stunde teilen wir mit dass in der Rue de Luxembourg, rue des Prés, rue de Moutfort, Place de la Mairie und rue Von der Feltz vom Unternehmer COSTANTINI SA umgesetzt werden vom 23.10.2023 bis zum 06.03.2024 wie folgt:

 

Phase 3, Anfang Dezember bis Mitte März 2024:                    Place de la Mairie und rue de Moutfort

Phase 4B, Anfang Februar bis Mitte März 2024:                     rue de Luxembourg und rue de Moutfort

 

Für weitere Informationen stehen wir gerne unter der N° 350261-319 zur Verfügung

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis

Die Gemeindeverwaltung.

Phase 4 b

Vereedegung vum Gemengerot

Vereedegung vum Gemengerot

vlnr/dgàd:
1.Rei Marc Entringer (CSV), Conseiller, Stéphanie Ansay (LSAP), 1.Schäffen, Marion Zovilé-Braquet (CSV), Buergermeeschtesch, Jim Schmitz (CSV), 2. Schäffen, Jean-Jacques Arrensdorff (Déi Gréng), Conseiller
2. Rei Jean-Pierre Di Genova (CSV), Conseiller, Yves Loose (CSV), Conseiller, Eric Eifes (DP), Conseiller, Dali Zhu (DP), Conseiller, Robert Axmann (DP), Conseiller.

LU
Haut um 17 :00 Auer huet d’Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet déi nei Membere vum Gemengerot vereedegt.
Den Tom Jungblut (CSV) huet aus gesondheetleche Grënn säi Mandat als Conseiller net konnten unhuelen, esou dass den Yves Loose (CSV) no geréckelt ass.
Doduerch dass d’Claire Delcourt (LSAP) aus beruffleche Grënn net éligible ass an de Geoffrey Thierie (LSAP) säi Mandat aus perséinleche Grënn net unhëlt, wäert den 2. Conseiller vun der LSAP an den nächste Woche vereedegt ginn.
 
De Schäffen- a Gemengerot wäert déi nächst Joer dynamesch an engagéiert, ganz am Déngscht fir hir Bierger, säi Mandat ausféieren.

FR
Aujourd’hui, Madame, le bourgmestre, Marion Zovilé-Braquet a procédé à l’assermentation des membres du conseil communal.
Monsieur Tom Jungblut (CSV) n’a pas pu accepter son mandat pour des raisons de santé. Le prochain élu, Monsieur Yves Loose, reprend ces fonctions.
Comme Madame Claire Delcourt (LSAP) est non éligible pour des raisons professionnelles et Monsieur Geoffrey Thierie a désisté pour des raisons personnelles, le 2ᵉ conseiller du groupe politique LSAP prêtera son serment dans les prochaines semaines.
 
Le conseil communal exercera son mandat de façon dynamique et engagé pour le bien des citoyens de la Commune de Contern.

Prime d’encouragement – étudiants

Prime d’encouragement – étudiants

LU
Vun Haut u kënnt Dir Iech aschreiwe fir d’Prime d’Encouragement fir d’akademescht Joer 2022/2023 .
Wichteg: D’Demande muss virum 30. November 2023 agereegt gi sinn
FR
Dès aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire pour la Prime d’Encouragement pour l’année académique 2022/2023.
Important: La demande doit être déposée avant le 30 novembre 2023 inclus.
EN
From today, you can register for the “Prime d’Encouragement” for the 2022/2023 academic year
Imporant: The demand must be submitted before November 30th 2023 inclusive.

Avis d’information – Chantiers

Avis d’information – Chantiers

Avis d’information Rue d’Oetrange 17-22/07/2023

Par la présente, la Commune tient à vous informer qu’en raison des travaux de préparation pour la mise en place d’échafaudage en vue des travaux de réparation de la façade de la maison 1A Rue de Contern à Moutfort, la rue d’Oetrange, partie comprise entre les maisons N°1 et 25 sera réglée à sens unique en direction d’Oetrange.

Plus d’informations : Avis sens unique rue d’Oetrange 17 07 2023

 

Avis d’information Rue op der Haangels 19/07/2023

Par la présente, la Commune tient à vous informer qu’en raison des travaux de préparation pour la mise en oeuvre de la couche de roulement du lotissement « Contern Sud » à Contern, la rue Op der Haangels, partie comprise entre les maisons N°1 et 10 sera barrée à toute circulation.

Plus d’informations : Barrage Haangels 19 07 2023

 

 

 

Vereedegung vum neie Schäfferot

Vereedegung vum neie Schäfferot

Foto: © SIP / Jean-Christophe Verhaegen

De 06. Juli ass de Schäfferot vun der Gemeng Conter vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn.
Déi nächst 6 Joer schaffe Si lo weider dynamesch, engagéiert, fir Iech, ganz am Déngscht vun de Biergerinnen a Bierger.
Marion Braquet Ép Zovilé – Buergermeeschtesch
Stéphanie Ansay – Schäffen
Jim Schmitz Schäffen

10 Joer Jugendhaus Mutfert

10 Joer Jugendhaus Mutfert

Den 28. Mee 2013 huet d’Jugendhaus Mutfert seng Diren eng éischte Kéier fir déi Jonk opgespaart. Leschte Freiden huet d’Jugendhaus, a Präsenz vun der Buergermeeschtesch, genau 10 Joer no der Erëffnung, op déi nächst Joeren ugestouss.
Vill huet d’Jugendhaus un der Relatioun a Vertrauen zum an mam Jonken geschafft, flott Kollaboratiounen sinn entstanen, et si Brécken gebaut ginn zu Veräiner, Kommissiounen, der Schoul, der Maison Relais… méi dozou wäert dir am nächste Connect fannen.
Mir soen dem Jugendhaus Merci fir déi gutt Zesummenaarbecht a freeën eis och weiderhi mat hinne produktiv an der Jugendaarbecht ze schaffen.

Schlüsselübergabe von der 1. Unkrautvernichtungsmaschine von Oeliatec in Luxemburg

Schlüsselübergabe von der 1. Unkrautvernichtungsmaschine von Oeliatec in Luxemburg

Schlüsselübergabe von der 1. Unkrautvernichtungsmaschine von Oeliatec in Luxemburg

Die Gemeinde Contern besitzt seit Mai die erste selbstfahrende elektrische Oeliatec Heißwasser-Unkrautvernichtungsmaschine die in Luxemburg auf dem Markt ist.

Der Schöffenrat hat sich für das Modell „Mollen“ entschieden, weil es ihm extrem wichtig ist auf umweltfreundliche und pestizidfreie Unbkrautbekämpfung zu setzen.

Diese Methode wird auch als Heißwassertröpfchen-Unkrautvernichtung bezeichnet und ermöglicht eine effektive und umweltfreundliche Unkrautbekämpfung, da keine Pestizide benötigt werden. Die Funktionsweise der Heißwasser-Unkrautbekämpfung ist einfach: Wasser wird auf 115/120 °C (je nach Gerät) erhitzt und dann auf das Unkraut gesprüht. Diese erleiden dann einen Hitzeschock und werden vernichtet.

Remise des clés de la première gouttelette d’eau chaude de la société Oeliatec au Luxembourg

La Commune de Contern a acheté la première goutelette d’eau chaude, une machine électrique automotrice, qui est sur le marché luxembourgeois.

Le collège échevinal s’est décidé pour le modèle « Mollen » pour son aspect écologique et afin de ne plus utiliser des produits phytosanitaires pour désherber.

Aussi appelé désherbage à gouttelettes d’eau chaude, cette méthode permet de désherber de manière efficace et écologique car elle ne nécessite aucun pesticide. Le fonctionnement du désherbage à eau chaude est simple : l’eau est chauffée à 120 °C puis est pulvérisée sur les mauvaises herbes et ce, à basse pression. La plante à traiter est alors touchée par un choc thermique qui éclate la partie chlorophyllienne (le processus de photosynthèse n’est plus possible). L’eau à l’état liquide bien qu’extrêmement chaude, investit la plante, brûle le collet puis fini par atteindre le système racinaire. Le désherbage à la gouttelette d’eau bouillante par Oeliatec est la solution durable et écologique pour les structures publiques ou les professionnels des espaces verts.

Première pierre pour l’École Charlemagne à Contern

Première pierre pour l’École Charlemagne à Contern

Représentants français et luxembourgeois ont participé, mercredi 17 mai, à la cérémonie de pose de la première pierre des nouveaux bâtiments de l’École Charlemagne à Contern. L’école francophone (maternelle et primaire), née en septembre 2010 et hébergée à Edupôle à Walferdange, doit déménager à Contern pour la rentrée de septembre 2024. Un projet à 12 millions d’euros.

LABOMOBILE

LABOMOBILE

LU Mam LABOMOBILE kënnt de Labo fir medezinesch Analyse och elo bei Iech! De Schäfferot vun der Gemeng Conter huet sech dofir agesat das Bionext d’Gemeng Conter mat hiren Dierfer Conter a Mutfert an hire Program opgeholl huet. Mat dësem Projet gëtt d’Liewensqualitéit fir eis Bierger e Stéck weit weider verbessert.

FR Avec LABOMOBILE, le laboratoire d’analyses médicales vient à vous! Le collège échevinal s’est engagé que BioNext a ajouté Contern et Moutfort sur son programme. Ce projet améliore la qualité de vie de nos citoyens.

EN  With LABOMOBILE, the medical analysis laboratory comes to you! Thanks to the Board of Aldermen BioNext added Contern and Moutfort in their programm! This project further improves the quality of life of our citizens.

Changement RGTR à partir du 21/05/2023

Changement RGTR à partir du 21/05/2023

LU Ab dem 21. Mai 2023 ginn et verschidden Ännerungen um RGTR- Réseau. Méi Informatioune fannt ënnert dem Link hei ënnendrënner.
FR Un changement d’horaires va avoir lieu sur certaines lignes de bus du réseau du Régime Général des Transports Routiers (RGTR) à partir du 21 mai 2023. Plus d’infos sous le lien ci-bas
DE Ab dem 21. Mai 2023 wird es auf einigen Buslinien im Netz des Régime Général des Transports Routiers (RGTR) zu Fahrplanänderungen kommen. Mehr Infos unter dem untenstehenden Link
EN A schedule change will take place on some bus lines of the Régime Général des Transports Routiers (RGTR) network as of May 21, 2023. More information under the link below

Betraffe Linnen / Lignes concernées / Betroffene Linien / bus lines


Ligne 324
Kirchberg – Oetrange – Moutfort – Sandweiler

Ligne 325 Kirchberg – Schuttrange – Kirchberg

Ligne 401 Losheim (D) – Kirchberg

Ligne 403 Merzig (D) – Remich – Kirchberg

Ligne 411 Howald – Stadtbredimus – Remich

Ligne 421 Howald P&R – Ahn

Ligne 455 Leudelange – Kirchberg

Ligne 456 Leudelange – Contern – Kirchberg

Cours informatique

Cours informatique

La commune de Contern propose depuis cette année des cours pour débutants en informatique ainsi qu’en sécurité informatique (langue : luxembourgeoise). Si vous souhaitez y participer, remplissez ce formulaire et renvoyez-le à :

Adresse :
Administration communale de Contern
4, Place de la Mairie, L-5310 Contern

E-mail : informatik@contern.lu

Vous pouvez également obtenir le formulaire à la maison communale.

Veuillez trouver plus d’informations ici : Cours informatique – Contern

 

Embauche d’Etudiants 2023

Embauche d’Etudiants 2023

Cher(ère) étudiant(e),

L’Administration Communale de Contern envisage, comme les années précédentes, l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires.

Les conditions d’admission ont été fixées comme suit:

Art. 1:

L’embauchage des étudiants se fait par le collège échevinal, sous les conditions suivantes:
1) le postulant doit avoir l’âge entre 17 et 25 ans;
2) être résident de la Commune de Contern ou enfant d’un agent de la Commune de Contern;
3) joindre un certificat de scolarité pour l’année scolaire en cours;
4) le postulant qui n’a pas encore atteint sa 18ième année, devra compléter sa demande par un accord parental écrit.

Art. 2:

Le contrat est établi selon les dispositions du règlement ministériel du 10 août 1982 concernant l’occupation d’élèves et d‘étudiants pendant les vacances scolaires, et la rémunération du travailleur est fixée à 11,3159.-€ par heure travaillée.

Art. 3:

La demande d’inscription est à retourner à l’Administration Communale de Contern (4, place de la Mairie ; L-5310 Contern) pour le 21 avril 2023 au
plus tard.

Les places au service technique seront attribuées par tirage au sort au cas où plus de demandes seront introduites qu’il n’y a de places disponibles.

Art. 4:

La durée de travail est de 8 heures par jour (e.r.g. 07.00-16.00 hrs.) et 40 heures par semaine.

Le travailleur sera embauché pour une durée de 14 jours, selon les périodes suivantes:

1ière période: 10 juillet – 21 juillet 2023 ( 12 étudiants (-es))

2ième période: 24 juillet – 4 août 2023 ( 6 étudiants (-es))

3ième période: 7 août – 18 août 2023 ( 6 étudiants (-es))

4ième période: 21 août – 1 septembre 2023 ( 6 étudiants (-es)

Art. 5:

L’organisation et la délégation des travaux sont arrêtées par le collège échevinal.

L’horaire de travail est strictement à respecter.

Le service technique est à votre disposition (tél.: 350261-317) pour tout renseignement complémentaire.

Le collège échevinal

Avis Etudiants DE et FR 2023

Formulaire inscription etudiants 2023

Bilan échevinal 2017-2023

Bilan échevinal 2017-2023

Le Collège échevinal de Contern a présenté jeudi, le 23 mars 2023 le bilan de la commune avec tous les travaux et projets réalisés au cours de la période législative 2017-2023 à de nombreux citoyens intéressés.

Vous trouverez ici quelques impressions de l’événement : https://contern.lu/media-centre/albums-photos/

Vous trouverez la brochure avec tous les projets en luxembourgeois, français et anglais ici : https://contern.lu/media-centre/publications/?tx_pdfs_categories=bilan

Commande de bois de chauffage

Commande de bois de chauffage

Attention: Cette offre s’adresse UNIQUEMENT aux habitants de la commune de Contern.

Achtung: Dieses Angebot richtet sich AUSSCHLIESSLICH an die Einwohner der Gemeinde Contern.

Buche /  hêtre

(Preise pro Korde / prix par corde)

am Waldweg  //  au chemin forestier                                                       115  €

Hauslieferung  // livraison à domicile                                                        25 €

Einschneiden  // Découpe                                                             25 cm  /  65 €

                                                                                                                 33 cm  /  45 €

                                                                                                                 50 cm  /  25 €

1 Korde / 1 corde = 2 x 1 x 1 m

Kaminholz  Buche, vorgelagert,  im 80 L. Netzsack, geliefert             20 €
bois de cheminée, préséché,  en sac-filet 80 litres, livré

 

Feines Fichten-Anzündholz im Netzsack,   geliefert                                25 €
bois fin d’allumage en sac-filet, épicéa,      livré

 

Alle  Preise zuzüglich 7% Mehrwertsteuer/ tous les prix majorés de 7% t.v.a.

 

schriftliche Bestellung an das Gemeindesekretariat bis zum 31.03.2023
commande par coupon réponse au secrétariat communal avant le 31.03.2023

Formulaire de commande / Bestellformular

Massacre de Sonnenburg: Vernissage des expositions

Massacre de Sonnenburg: Vernissage des expositions

Le vendredi 27 janvier,  le Collège échevinal de la commune de Contern, la section des Enrôlés de Force de Contern et la Fédération des Enrôlés de Forces et Victimes du Nazisme ont invité au vernissage des expositions “Lëtzebuerg am Zweete Weltkrich”, “Ons Jongen a Meedercher” et “Gefaangenelager 188 Tambow”.

L’exposition est ouverte jusqu’au 5 février de 14h00 à 18h00 au centre culturel à Moutfort.

Voici quelques impressions du vernissage: Albums Photos – Contern

Nouvelle ligne de bus 456

Nouvelle ligne de bus 456

L’Administration des transports publics informe de la mise en place d’une nouvelle ligne de bus transversale entre Leudelange et Kirchberg (456) dès le 1er janvier 2023. La ligne de bus dessert également les localités de Contern et de Moutfort. Vous trouverez le plan du bus sur le site web www.mobiliteit.lu.
Pour toutes questions supplémentaires, les conseillers en mobilité du centre d’appel de « Mobiliteit.lu » sont à la disposition des voyageurs au numéro 2465 2465 du lundi au vendredi entre 6h45 et 19h00 ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9h00 et 16h30.
Info: Chantiers dans la rue de Moutfort et rue de Canach

Info: Chantiers dans la rue de Moutfort et rue de Canach

Mam Ufank vum neie Joer geet och de Congé collectif vum Bausecteur gläich op een Enn. Hei stelle mir Iech den nächste Projet vir, fir d’Sécherheet op eise Stroossen ze verbesseren.

Oetrange: rue de Canach

De Busarrêt « Staefeld » gëtt reaménagéiert an et gëtt eng Mise en conformité vum Arrêt souwéi vum Passage Piétons gemaach.

Ufank vum Projet: 16. Januar 2023 (wann d’Wieder et erlaabt)
Viraussiichtlech Dauer: +/- 4 Wochen
Getraffe Mesuren: De Verkéier gëtt dagsiwwer mat Virfahrtsschëlder (B,5 & B,6) gereegelt. Fir den Zäitpunkt, wou d’Traversée de Route gemaach gëtt, wäert de Verkéier fir 2 Deeg mat Luuchte geregelt ginn.

Hei fannt Dir e Plang vum Projet:

Contern: rue de Moutfort

Well de Chantier vun der ITM fir gutt 5 Wochen blockéiert war, sinn d’Aarbechten och nët wéi virgesi bis Enn 2022 fäerdeg ginn. D’Aarbechte ginn hei erëm nom Congé collectif weider, soudass de Verkéier hei bis Enn Februar am Sens unique gereegelt wäert ginn.

Action plantes vivaces sauvages 2023

Action plantes vivaces sauvages 2023

En collaboration avec la station biologique SIAS, notre commune s’engage à augmenter les sources de pollen et de nectar pour les pollinisateurs dans nos villages. C’est pourquoi le collège des Bourgmestre et échevins a décidé de soutenir les citoyens dans l’aménagement écologique de leurs jardins et de leurs balcons. Tout en sachant que la place dans votre jardin est limitée, on a conçu une nouvelle action pour cette année en coopération avec le SIAS, avec laquelle vous pouvez valoriser l’esthétique et l’écologie de votre jardin et ainsi créer une source de nourriture pour les insectes pollinisateurs.

Nous offrons aux ménages de la commune de Contern un paquet de 6 plantes vivaces à planter dans les alentours de la maison. Ce paquet est gratuit, dans la limite des stocks disponibles, et doit être planté sur le terrain du requérant. Il est préférable de planter les plantes vivaces dans un endroit ensoleillé (vous recevrez un guide de plantation contenant des informations sur les différentes plantes vivaces). Vous devez prévoir une surface d’un mètre carré pour les 6 plantes vivaces. Veuillez trouver plus d’informations sur les différentes plantes vivaces et leur rôle dans la nature sur https://www.sias.lu/fr/nature/ma-contribution-pour-un-environnement-diversifie/plantation-de-plantes-vivaces-sauvages.

Les plantes vivaces vont être distribuées en printemps 2023.

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Tom Dall’Armellina de la station biologique SIAS (Tel: 34 94 10 – 32; Mail: t.dallarmellina@sias.lu).

Formulaire à renvoyer jusqu’au 31.01.2023 à la Commune de Contern (4, Place de la Mairie, L-5310 Contern) ou à l’adresse électronique suivante: umeldung@contern.lu.

La Maison des Jeunes de Moutfort se présente

La Maison des Jeunes de Moutfort se présente

Wärend der Corona-Pandemie war et fir vill Betriber net méiglech, sech dem Public am Kader vun enger Porte ouverte virzestellen. Aus dësem Grond huet eist Jugendhaus Mutfert zesumme mat aneren Haiser aus dem Jugendhaiser-Austausch am Joer 2021 e flotte Video produzéiert, fir den Elteren an de Jugendlechen d’Méiglechkeet ze ginn, d’Raimlechkeeten an déi ugebueden Aktivitéite kennenzeléieren.

Hei fannt Dir de Video:

Vignette Gemeng Conter

Vignette Gemeng Conter

Genau virun 1 Joer gouf an der Gemeng Conter de Parking Résidentiell zu Mutfert an Éiter agefouert.

De Schäfferot huet mat all den concernéierten Acteuren elo zum Enn vum Joer e Bilan gezunn an am leschte Gemengerot gouf eng iwwerschaffte Versioun vum Verkéiersreglement a Parking Résidentiell ugeholl.

Dowéinst wollte mir Iech informéieren, dass är aktuell Vignetten hir Gültegkeet bis den 28ten Februar 2023 behalen an esoubal d’Reglement vum Ministère approuvéiert ass kritt all Bierger, wou eng Vignette hat, automatesch eng nei zougeschéckt.

An deem Kader kritt all Awunner en Depliant mat allen Informatiounen an Ännerungen heem an d’Bréifboite verdeelt.

De Schäfferot wënscht Iech e gudde Rutsch a Start an d’neit Joer!

Saint Sylvestre sans feux d’artifice

Saint Sylvestre sans feux d’artifice

Info importante: Afin que tous les résidents de la commune de Contern puissent profiter pleinement des jours de fête, il est important de respecter ses concitoyens et les animaux. Pour des raisons de sécurité publique et de salubrité de l’espace public, il est interdit de tirer des feux d’artifice et de faire éclater des pétards dans la nuit de la Saint Sylvestre.

Avis au public: PAP « Bei der Hiehl »

Avis au public: PAP « Bei der Hiehl »

Conformément aux dispositions de l’article 30bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain il est porté à la connaissance du public qu’un

projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement particulier « Bei der Hiehl » sur des fonds sis à Moutfort au lieudit « Um Witeschbierg » élaboré par le bureau d’architecture Dieschbourg Wagner Architectes s.a. de Luxembourg pour le compte de Moutfort Todenweg s.à.r.l.

a été introduit à la Commune de Contern. Le collège échevinal a analysé la conformité du dossier et l’a transmis au Ministre de l’Intérieur pour avis en demandant l’accord d’une procédure allégée.

Le dossier déposé à l’inspection du public au secrétariat communal à Contern le 01 décembre 2022 est consultable du 02 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus. Un résumé du projet est consultable sur le site internet de la commune de Contern (www.contern.lu). Les observations et objections contre le projet sont à présenter par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Contern, sous peine de forclusion, endéans ce délai de 30 jours.

Veuillez trouver le dossier ici: PAG / PAP – Contern

 

Contern, le 01 décembre 2022

 

Le collège échevinal,

Marion Zovilé-Braquet

Fernand Schiltz

Tom Jungblut

Info Bus scolaires C09 & C12

Info Bus scolaires C09 & C12

🇫🇷 Nous informons qu’à partir du lundi 7 novembre, le départ des lignes scolaires C09 et C12 sera avancé de 5 minutes.
C09: Contern-Birewee, 07h00
C12: Contern-Neuhaeusgen-Iewescht Neihaischen, 07h00

_____________________________________________

🇱🇺 Mir informéieren doriwwer, dass vum Méinden, de 7. November un den Départ vun de Schoulbusser C09 an C12 ëm 5 Minutten no vir geréckelt gëtt:
C09: Contern-Birewee, 07h00
C12: Contern-Neuhaeusgen-Iewescht Neihaischen, 07h00

_____________________________________________

🇩🇪 Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab Montag, den 7. November, die Abfahrt der Schulbuslinien C09 und C12 um 5 Minuten vorverlegt wird.
C09: Contern-Birewee, 07h00
C12: Contern-Neuhaeusgen-Iewescht Neihaischen, 07h00

_____________________________________________

🇬🇧 We would like to inform you that from Monday, the 7th of November on, the departure of the school lines C09 and C12 will be advanced by 5 minutes.
C09: Contern-Birewee, 07h00
C12: Contern-Neuhaeusgen-Iewescht Neihaischen, 07h00

Den Telegramm vum RGTR / Le télégramme du RGTR / Das Telegramm des RGTR / The telegram of the RGTR: Link

Potercafé le 04 novembre au Café Sunshine à Oetrange

Potercafé le 04 novembre au Café Sunshine à Oetrange

🇫🇷 Voulez-vous apprendre une langue étrangère ou l’améliorer? Venez alors au Café Sunshine à Oetrange ce vendredi, 4 novembre entre 20.00 et 22.00 heures pour joindre le “Potercafé”! Langues parlées: luxembourgeois, allemand, espagnol, français et anglais.

____________________________

🇱🇺 Wëllt Dir eng Friemsprooch léieren oder Är Sproochekenntnisser verbesseren? Da kommt dëse Freideg, de 4. November tëscht 20.00 an 22.00 Auer laanscht an de Café Sunshine zu Éiter an huelt deel um Potercafé! D’Sproochen, déi geschwat ginn, sinn: Lëtzebuergesch, Däitsch, Spuenesch, Franséisch an Englesch.

____________________________

🇬🇧 Do you want to learn a foreign language or improve your language skills? In that case, join the « Potercafé » at the Café Sunshine in Oetrange this Friday, 4th November in between 20.00 and 22.00 o’clock! Spoken languages: Luxembourgish, German, Spanish, French and English.

Nouvelle pharmacie à Contern

Nouvelle pharmacie à Contern

FR Le collège échevinal s’est longtemps engagé et maintenant, après un long travail de préparation, la pharmacie de la commune de Contern est enfin ouverte ! « Ce projet améliore la qualité de vie de nos citoyens », déclare la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet au nom du collège échevinal.

La pharmacie, située à l’adresse 2, rue des Sports à Contern, est ouverte du lundi au vendredi de 8.30 à 18.00 heures et le samedi de 9.00 à 12.30 heures. Pour plus d’informations, veuillez contacter la pharmacie par téléphone : 26 35 24 03

________________________________________

LU De Schäfferot vun der Gemeng Conter huet sech laang dofir agesat, an elo ass et endlech esou wäit: D’Apdikt vun der Gemeng Conter ass zanter haut endlech op! « Mat dësem Projet gëtt d’Liewensqualitéit fir all eis Bierger e Stéck wäit verbessert », esou d’Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet am Numm vum ganze Schäfferot.

D’Apdikt, déi Dir op der Adress 2, rue des Sports zu Conter fannt, ass méindes bis freides jeeweils vun 8.30 bis 18.00 Auer a samschdes vun 9.00 bis 12.30 Auer op. Fir weider Informatioune kënnt Dir Iech per Telefon un d’Apdikt wenden: 26 35 24 03

________________________________________


EN
After a long engagement and preparatory work of the Board of Aldermen, the pharmacy of the commune of Contern is finally open! « This project further improves the quality of life of our citizens », declares Mayor Marion Zovilé-Braquet on behalf of the Board of Aldermen.

The pharmacy, located at 2, rue des Sports in Contern, is open from Monday to Friday from 8.00 to 18.00 o’clock and on Saturday from 9.00 to 12.30 o’clock. For further information, please contact the pharmacy via phone: 26 35 24 03

Fête d’adieu d’Edmond Rollinger

Fête d’adieu d’Edmond Rollinger

Après la présentation du projet de loi sur les offices sociaux en 2009, les communes de Contern, Schuttrange, Sandweiler et Weiler-la-Tour ont fondé en 2010 l’office social régional Ieweschte Syrdall, qui assure à nos citoyens et à leurs familles l’aide définie par la loi. L’office social conseille nos habitants, les renseigne et veille à ce que les personnes intéressées bénéficient des mesures sociales et des prestations financières auxquelles elles ont droit en vertu des lois et règlements.

Le conseil d’administration qui s’occupe de la gestion de l’office social se compose en principe de deux représentants de chacune des communes membres. Depuis sa fondation en 2010, Edmond Rollinger, bourgmestre de la commune de Contern de 1982 à 1999, a occupé ce poste. Il a démissionné de sa fonction de président le 15 juillet 2022. Philo Guenther-Marx, membre du conseil d’administration de la commune de Contern depuis plusieurs années, reprend le poste de Monsieur Rollinger. Le conseil d’administration est désormais composé de :

Contern: Guenther-Marx Philo (présidente), Rollinger Edmond;

Sandweiler: Fehlen Marcel, Edouard Wolff;

Schuttrange: Ries-Leyder Liliane, Altmeisch-Broekman Ali;

Weiler-la-Tour: Wilmes Jacqueline, Schlentz Edmond.


Dans ce contexte, le Collège échevinal de la commune de Contern remercie chaleureusement Monsieur Rollinger d’avoir accompli sa tâche avec tant de dévouement et de rester à la disposition du conseil d’administration jusqu’à la fin de l’année 2022. Son travail a profondément marqué le fonctionnement de l’office social. Un grand merci également à Mme Guenther-Marx, qui assumera avec honneur sa nouvelle fonction de présidente du conseil d’administration.

Nous espérons que cette excellente collaboration se poursuivra !

Le Collège échevinal de la commune de Contern

Distribution des bananes et croissants

Distribution des bananes et croissants

Pour remercier les personnes qui utilisent les transports publics, le Collège échevinal et le Conseil communal ainsi que nos membres des commissions ont distribué le vendredi matin des croissants et des bananes Fairtrade aux différents arrêts de bus de notre commune.

Bon appétit!

Nouvelle ligne de bus 456

Nouvelle numérotation des lignes RGTR

Nous tenons à vous informer que le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a mis en place une nouvelle numérotation pour nos lines de bus RGTR qui sera actif à partir du 17 juillet 2022. Veuillez trouver une liste des nouvelles numérotations des lignes de bus ici:

Pour plus d’informations concernant les nouveaux horaires, merci de consulter le site web de la mobilité.

« Chillen, chatten, chargen »: Nouveaux bancs solaires

« Chillen, chatten, chargen »: Nouveaux bancs solaires

Notre service technique a installé dans notre commune des bancs solaires équipés chacun de 2 chargeurs de téléphone portable et de 2 ports USB. Cela vous permet de recharger votre smartphone lors d’une petite pause. Vous avez en outre la possibilité d’accéder au WiFi gratuit sur plusieurs de ces lieux depuis début 2022.

Les bancs solaires se trouvent aux endroits suivants :
– devant la maison communale à Contern,
– sur le site de l’école « Um Ewent » à Contern,
– dans le parc à Moutfort,
– près du centre culturel à Medingen.

Au parc Prince Charles à Oetrange, un banc solaire sera également installé sous peu.

PAP Contern Sud: « Logement à coût modéré » à Contern

PAP Contern Sud: « Logement à coût modéré » à Contern

Le projet « PAP Contern Sud » est l’un des nombreux projets du collège échevinal de la commune de Contern visant à promouvoir le logement abordable. Dans cette optique, le collège échevinal a présenté l’année dernière leur projet « PAP Contern Sud ». L’objectif est de soutenir les jeunes citoyens locaux dans leur étape la plus importante vers une vie indépendante : devenir propriétaire.

Dans ce cadre, la commune de Contern a vendu 5 maisons mitoyennes, chacune d’une surface habitable de 140 m², 3-4 chambres, 2 parkings et une terrasse avec un espace jardin privatif via un droit au bail de 99 ans.

Pour fêter le début des travaux, le premier coup de pelle a eu lieu hier en présence des échevins, de la société Stugalux, du bureau de conseil MC Luxembourg et des nouveaux habitants.

ATTENTION : Cambriolages de voitures

ATTENTION : Cambriolages de voitures

Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre véhicule ! 

Au cours des dernières nuits, de nombreuses voitures ont été cambriolées à Moutfort et Contern. Dans ce cadre, nous vous appelons de toute urgence à ne pas laisser d’objets de valeur dans votre véhicule.

Vous pouvez adresser toute information concernant les vols de voitures au commissariat de police Remich (numéro de téléphone : 244 77 1000, mail : police.remichmondorf@police.etat.lu) ou au commissariat de police Syrdall (numéro de téléphone : 244 78 1000, mail : police.syrdall@police.etat.lu).

Veuillez trouver de plus amples informations sur le site web de la police.

Prestation de serment d’un nouveau conseiller communal

Prestation de serment d’un nouveau conseiller communal

🇫🇷 Avant la séance du Conseil Communal du 18 mai 2022, la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet a procédé à la prestation de serment de Monsieur Geoffrey Thierie qui rejoint le conseil communal de notre commune. Il remplace Monsieur Patrick Weymerskirch.

_____________________________________

🇱🇺 Virun der Gemengerotssëtzung vum 18. Mee 2022 ass den Här Geoffrey Thierie vun der Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet als neie Member vum Gemengerot vereedegt ginn. Hien ersetzt den Här Patrick Weymerskirch.

_____________________________________

🇬🇧 Before the session of the council of 18th May 2022, Mayor Marion Zovilé-Braquet proceeded to swear in Mr Geoffrey Thierie, who joins the municipal council of our commune. He replaces Mr Patrick Weymerskirch.

Journée de l’Europe

Journée de l’Europe

Le collège échevinal, le conseil communal et le personnel de la commune de Contern vous souhaitent une bonne journée de l’Europe !

Veuillez trouver le discours de la bourgmestre ici.

Aller au contenu principal