Marché de Noël & ContArt annulés!

Marché de Noël & ContArt annulés!

FR Le Collège échevinal de la commune de Contern tient à vous informer que le marché de Noël ainsi que le ContArt planifiés pour le week-end du 3-5 décembre 2021 sont annulés.

Cette décision a été prise en vue de la situation sanitaire actuelle.

Le Collège échevinal et tout le personnel communal vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne santé en 2022.

________________________________________________________________________________

LU De Schäfferot vun der Gemeng Conter informéiert Iech doriwwer, dass de Chrëschtmaart an de ContArt, déi dëse Weekend (3.-5. Dezember 2021) stattfanne sollten, ofgesot sinn.

Dës Decisioun gouf opgrond vun der aktueller sanitärer Situatioun geholl.

De Schäfferot an d’Gemengepersonal wënschen Iech schéi Feierdeeg an eng gutt Gesondheet am Joer 2022.

________________________________________________________________________________

DE Der Schöffenrat der Gemeinde Contern informiert Sie darüber, dass der Weihnachtsmarkt und ContArt, die dieses Wochenende (3.-5. Dezember 2021) stattfinden sollten, abgesagt wurden.

Diese Entscheidung wurde aufgrund der aktuellen sanitären Situation getroffen.

Der Schöffenrat und das Gemeindepersonal wünschen Ihnen schöne Feiertage und eine gute Gesundheit im Jahr 2022.

________________________________________________________________________________

EN The Board of Aldermen of the commune of Contern informs that the Christmas Market and ContArt, which were to take place this weekend (3-5 December 2021), have been cancelled.

This decision was taken due to the covid-19 pandemic.

The Board of Aldermen and the communal staff wish you happy holidays and good health in 2022.

Règlement de circulation temporaire (Contern, rue des Prés / rue Belle-Vue)

Règlement de circulation temporaire (Contern, rue des Prés / rue Belle-Vue)

L’administration communale de Contern tient à vous informer que du lundi 29 novembre 2021 jusqu’au vendredi 10 décembre 2021, l’arrêt et le stationnement est interdit des deux côtés de la route sur les tronçons ci-après à Contern:

– rue des Prés : devant les maisons 64 et 66;
– rue Belle-Vue : sur les deux premiers emplacements à l’intersection de la rue des Prés.

Veuillez trouver le règlement ici.

RTL-Reportage: Stationnement résidentiel an eiser Gemeng

RTL-Reportage: Stationnement résidentiel an eiser Gemeng

Schonn am Joer 2019 hunn eis Awunner dem Schäfferot bei engem Workshop iwwert eis Duerfkären an eis Verkéierssituatioun matgedeelt, wéi wichteg hinnen e « Parking résidentiel » ass.

Eise Stationnement résidentiel, deen zesumme mam Bureau d’études « Schroeder&Associés » ausgeschafft gouf, wäert elo den 1. Januar 2022 an eiser Gemeng a Kraaft trieden.

De Méindeg den Owend gouf de Projet eisen Awunner bei enger Informatiounsveranstaltung virgestallt an dës Woch kritt och all Awunner eng Broschür mat allen interessanten Informatiounen ausgedeelt (mat Formulaire, fir eng Vignette unzefroen, fir all Stot, deen an enger vun de betraffenen Zone wunnt).

Weider Informatioune fannt Dir op onsem Site web souwéi an enger flotter Reportage vun RTL.

Séance d’information : stationnement résidentiel

Séance d’information : stationnement résidentiel

Afin de mieux gérer le stationnement dans la commune de Contern, le Conseil communal a voté dans sa séance du 22 septembre 2021 la mise en place du stationnement résidentiel. Les modifications entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
 
Dans ce cadre, le Collège échevinal a invité tous les habitants à une séance d’information lundi soir au Centre culturel de Moutfort.
 
Lors de cette séance, les habitants intéressés ont été informés sur la mise en œuvre du projet et ont pu poser leurs questions sur le sujet directement à notre Collège échevinal, à notre service technique et à Jacques Dostert du bureau d’études « Schroeder&Associés ».
 
Tous nos habitants recevront cette semaine aussi une brochure d’information sur le stationnement résidentiel.

Veuillez trouver plus d’informations ainsi que la brochure en ligne ici.

Vous trouverez de belles photos de l’événement dans notre album photos.
Nouvelle toilette publique à Contern

Nouvelle toilette publique à Contern

Vendredi le 19 novembre, à la journée mondiale des toilettes, notre Collège échevinal a inauguré une nouvelle toilette publique à proximité de l’église de Contern. Ce WC est adapté aux personnes handicapées et équipé d’une table à langer. Elle est désormais à votre disposition tous les jours de 6h30 à 22h30.

Ce projet a été réalisé par notre Collège échevinal, notre architecte communal Tom Schmit, notre service technique, ProActif et les firmes Zloic, Entrapaulus, Schaus, Ardena et Vitrerie Mersch.

Vous trouverez d’ailleurs aussi une toilette publique dans notre parc à Moutfort.

Règlement de circulation temporaire (Contern, rue des Prés / rue Belle-Vue)

Référendum: Information citoyens

 (LU) Matdeelung vun der Gemeng Contern am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot

Vu d’ Demande vum Comité d’ initiative vum 22. Oktober 2021, déi de Premier- a Staatsminister de 26. Oktober 2021 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’ Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung ze organiséieren;

Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 28. Oktober 2021 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande;

Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 761 vum 5. November 2021, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;

informéiert

d’Wieler, déi d’ Walrecht fir d’ Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Contern domiciliéiert sinn, datt si d’ Demande iwwert d’ Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.

Während dëser Period sinn d’ Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:

Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Méindes bis Freides 8h15-11h30 an 13h30-16h30 / Samsdes vun 09h30h-11h30

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung kann op den uewe genannte Plazen an zu den uewe genannten Zäiten agesi ginn.

Fir d’Demande iwwert de Referendum ze ënnerstëtzen, muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’Identité oder en Pass virweise kënnen.

Nodeems den Agent kontrolléiert huet, ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an.

Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’ Walrecht ausgeschloss sinn.

Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen, déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëfte Sammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.

Déi Wieler, déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen, déi bezeit, datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.

Déi Wieler, déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëfte-Sammlung bedeelegen.

All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden, ausser am Fall, wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.

D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit, datt dëse Wieler d’ Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.

Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wann 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.

 

De Schäfferot
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz Tom Jungblut

_________________________________________________________________________________________________________________

(FR) Communication de la Commune de Contern sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins

Vu la demande du comité d’initiative du 22 octobre 2021, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État le 26 octobre 2021, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution ;

Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 28 octobre 2021 ;

Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand- Duché de Luxembourg, Mémorial A – 761 du 5 novembre 2021 ;

informe

les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et domiciliés dans la commune de Contern, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.

Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :

Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Lundi au vendredi 8h15-11h30 et 13h30-16h30 / Samedi de 09h30h-11h30

Le texte de la proposition de la révision du chapitre VI. de la Constitution est consultable aux lieu et horaires indiqués ci-dessus.

Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des listes d’inscription.

Sur présentation obligatoire d’une carte d’identité ou d’un passeport valable, l’agent communal est tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.

Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste. Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.

À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une personne handicapée.

La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.

La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.

Le collège des bourgmestre et échevins
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz Tom Jungblut

_________________________________________________________________________________________________________________

(DE) Mitteilung der Gemeinde Contern gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum

Der Schöffenrat

In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 22. Oktober 2021, eingegangen am 26. Oktober 2021 beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung;

In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 28. Oktober 2021 über die Zulässigkeit des Antrags;

In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A – 761 vom 5. November 2021 veröffentlicht wurde;

informiert

die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Contern haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf von Kapitel VI. der Verfassung, der am 20. Oktober 2021 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 19. November 2021 bis 20. Dezember 2021 inklusive an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten ausliegen:

Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Montags bis Freitags 8h15-11h30 und 13h30-16h30 / Samstags von 09h30h-11h30

Der Text des Änderungsentwurfs von Kapitel VI. der Verfassung kann an den oben genannten Orten und zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.

Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums muss der Wähler persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.

Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein.

Dieser muss diese Eintragungen überprüfen, bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler aufgrund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt.

Die Begleitperson darf kein politisches Amt auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.

Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.

Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das Wahlrecht entzogen wurde.

Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.

Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.

Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.

Der Schöffenrat
Marion Zovilé-Braquet
Fernand Schiltz Tom Jungblut

Recensement 2021

Recensement 2021

Nous comptons car vous comptez !
 
Pourquoi un recensement ?
 
L’objectif d’un recensement est de recueillir des données sur la population, les ménages et les logements pour anticiper les besoins en aménagement du territoire, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite et de soins, logements etc.
 
Pour plus d’informations: www.rp2021.lu
 
Besoin d’aide?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Mir zielen, well Dir zielt!
 
Firwat eng Vollekszielung?
 
D’Zil vun enger Vollekszielung ass et, Donnéeën iwwert d’Bevëlkerung, d’Menagen an d’Wunnengen ze sammelen, fir d’Besoine virauszegesinn an der Landesplanung, bei Schoulen, Crèchen, Klinicken, Alters- a Fleegeheimer, Wunnengen asw.
 
All weider Detailler kritt Dir hei: www.rp2021.lu
 
Braucht Dir Hëllef?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________


Wir zählen, weil Sie zählen!
 
Warum eine Volkszählung?
 
Ziel einer Volkszählung ist es, Daten über die Bevölkerung, die Haushalte und die Wohnungen zu sammeln, um den Bedarf für die Flächennutzungsplanung, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Wohnungen usw. vorauszusehen.
 
Für weitere Informationen: www.rp2021.lu
 
Benötigen Sie Hilfe?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

We count because you count!
 
Why a census?
 
The objective of a census is to collect data on the population, households and dwellings, in order to anticipate the needs for land use planning, schools, nurseries, hospitals, retirement and care homes, housing etc.
 
For further details: www.rp2021.lu
 
Do you need help?
Tel: 8002 21 21
« Fest vum 3. Alter »

« Fest vum 3. Alter »

La commune de Contern a organisé une nouvelle édition de sa fête jeudi au centre culturel d’Oetrange.

Une centaine de personnes âgées ont passé quelques heures agréables avec nous – avec des boissons, un déjeuner, une bonne ambiance et de la musique de Rol Girres.

Comme petite surprise, nos invités ont tous reçu des pralines et pour les anniversaires ronds (à partir de 75 ans) il y avait deux bouteilles de vin respectivement de belles fleurs.

Veuillez trouver de belles photos de l’événement ici :

Fest vum 3. Alter
Fest vum 3.Alter 2
Fest vum 3.Alter
Fest vum 3.Alter
Information: Valorlux

Information: Valorlux

La commune de Contern est pionnière parmi les communes du SIAS en matière de tri des déchets. Pour vous encourager à maintenir votre comportement exemplaire, nous vous apportons des sacs Valorlux directement à votre porte deux fois par an.

En outre, Valorlux vous offre la possibilité de commander des sacs auprès d’eux et de les faire livrer à votre domicile, si vous avez besoin de plus de sacs.

Pour cette raison, il a été décidé que nous ne distribuerons plus de sacs Valorlux dans notre mairie. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Plus d’informations avec la possibilité de commander de sacs Valorlux: https://www.valorlux.lu/fr.
« Faire Genoss um Kaffisdësch »

« Faire Genoss um Kaffisdësch »

A la fin de notre semaine de l’environnement, notre commission de l’environnement, en collaboration avec les commissions de l’environnement des communes de Schuttrange, Niederanven et Sandweiler, a invité les habitants ce matin à leur « Faire Genoss um Kaffisdësch » au Centre culturel à Oetrange.

Ici, enfants et adultes ont eu l’occasion de prendre un petit-déjeuner ensemble tout en soutenant le commerce équitable et notre action humanitaire « Gemeng Conter hëlleft ».

Cette année, CARE Luxembourg et Rainforest.lu ont reçu dans ce cadre un chèque de 1 596 euros de la part de nos quatre communes.

Veuillez trouver ici des belles photos de l’évènement :

Faire Genoss um Kaffisdësch
Fare Genoss um Kaffisdësch
Faire Genoss um Kaffisdësch
Faire Genoss um Kaffisdësch
Journée nationale de l’arbre

Journée nationale de l’arbre

Dans le cadre de la Journée de l’arbre, notre Collège échevinal, notre Conseil communal, les parents de nos nouveaux-nés 2020 et leurs enfants se sont réunis samedi à notre verger fruitier (« Kannerbongert ») pour planter un nouvel cerisier et des haies.

Un mètre de haie a été planté pour chaque nouveau-né de 2020 – soit 54 mètres cette année !

L’arbre fruitier qui a été planté va maintenant grandir avec les enfants afin qu’eux et les autres résidents puissent y cueillir des fruits frais à l’avenir !

Veuillez trouver des belles photos de l’évènement ici :

Dag vum Bam
Ëmweltschäffen Tom Jungblut
Dag vum Bam
Dag vum Bam
Visite de la Ministre de l’Egalité Taina Bofferding

Visite de la Ministre de l’Egalité Taina Bofferding

La commune de Contern : un pionnier de la parité entre les sexes au sein du personnel !

Dans le cadre de la semaine d’action « Egalité dans les communes » du Ministère de l’Égalité, la ministre Taina Bofferding a rendu visite à trois communes qui se caractérisent par leur engagement particulier dans un domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Aujourd’hui, la ministre Taina Bofferding a visité notre mairie, où un Meet and Greet avec notre personnel et le point presse ont été organisé.

Vous trouverez quelques impressions de la visite dans notre album photo.

Début de la saison des chasses en battu

Début de la saison des chasses en battu

ATTENTION : Le 20 octobre, la première chasse en battue de la nouvelle saison aura lieu dans notre commune. Le jour de la battue, […] l’accès à la forêt se fait aux risques et périls propres du public. Il est interdit de perturber de manière délibérée le bon déroulement de la chasse en battue de quelque manière que ce soit.

Nous vous conseillons de tenir votre chien en laisse pendant la chasse en battue. 

D’autres chasses en battue sont prévus pour:
– le 23 octobre (lot de chasse 538 à Moutfort-Medingen et lot de chasse 517 à Itzig);
– le 26 octobre (lots de chasse 521+522 à Canach);
– le 30 octobre (lot de chasse 519 à Oetrange);
– le 4 novembre (lots de chasse 520+540 à Waldbredimus respectivement Moutfort);
– le 7 novembre (lot de chasse 519 à Oetrange);
– le 8 novembre (lot de chasse 540 à Waldbredimus et lot de chasse 497);
– le 6 décembre (lot de chasse 497);
– le 11 décembre (lot de chasse 538 à Moutfort-Medingen);
– le 12 décembre (lot de chasse 519 à Oetrange).

Phase 3 du projet de la SNHBM « An de Steng »

Phase 3 du projet de la SNHBM « An de Steng »

Notice important: Pour toute question ou tout renseignement, veuillez contacter la SNHBM par téléphone (44 82 92 1) ou bien par mail (lien).

La société SNHBM réalise en étroite collaboration avec le collège échevinal et le service technique de la commune de Contern un projet de construction à coût modéré qui est réparti sur une surface de 5,73 hectares.

Au total, 35 maisons unifamiliales et plusieurs résidences avec au total 125 appartements seront construites dans le cadre de ce projet. La vente est prioritairement réservée aux résidents et aux personnes travaillant au sein de notre commune, mais toute personne peut se candidater au projet.

La construction et la vente sont réalisées en plusieurs phases distinctes. La phase 3 du projet à commencé – dès maintenant, 15 maisons unifamiliales et 24 appartements sont en vente.

Si vous êtes intéressé(e/s) par les prochaines phases, vous pouvez soumettre votre dossier de candidature dûment rempli et complété par tous les documents demandés ici.

« Faire Genoss um Kaffisdësch » 2021

« Faire Genoss um Kaffisdësch » 2021

La commission de l’environnement, de l’énergie et du climat de la Commune de Contern, ensemble avec les commissions d’environnement des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange vous invitent à leur matinée « Faire Genoss um Kaffisdësch » dimanche, le 31 octobre 2021 de 08.00 à 11.00 heures au Centre culturel à Oetrange (Im Medenpoull, L-5355 Oetrange).

Un buffet avec des produits « Fairtrade » ainsi que des produits biologiques ou d’origine locale sera offert aux participants. Le bénéfice de cette manifestation sera entièrement dédié à l’œuvre de bienfaisance « Gemeng Conter hëlleft » (prix de participation: 14 euros pour adultes / 6 euros pour enfants de 4 à 12 ans).

ATTENTION: Il s’agit d’un événement CovidCheck qui se déroulera dans le respect des mesures en vigueur. N’oubliez donc pas de ramener votre certificat.

Réservations jusqu’au 22 octobre 2021 : umeldung@contern.lu / 35 02 61

Journée de la commémoration 2021

Journée de la commémoration 2021

Aujourd’hui, nous avons célébré la journée de la commémoration, un jour où nous nous souvenons des moments difficiles que les Luxembourgeois ont vécus dans les années 1940-45.
 
Le rassemblement de tous les participants a eu lieu à 11h00 devant le monument aux morts à Oetrange, où les chorales de la commune ont chanté un chant patriotique et le collège échevinal a posé une gerbe*.
 
Après un discours patriotique de notre bourgmestre Marion Zovilé-Braquet, l’Harmonie Moutfort-Medingen a joué la sonnerie aux morts. Ensuite, à 11h30, une messe commémorative a eu lieu à Oetrange pour les morts et les disparus de la Seconde Guerre mondiale.
 
*D’autres gerbes ont été posées au monument aux morts et au sentier de la résistance et de la jeunesse sacrifiée 190-45 à Contern et au monument aux morts de la place « Ons Jongen » à Moutfort près de l’église.
Inauguration du monument « Am Wëllemslach »

Inauguration du monument « Am Wëllemslach »

Aujourd’hui, la commune de Contern, en collaboration avec les « Enrôlés de force – Section Contern », a inauguré le monument « Am Wëllemslach » à Moutfort. Grâce à ce monument, notre collège échevinal espère que l’histoire de l’ancien camp qui a été construit ici pendant la Seconde Guerre mondiale ne sera pas oubliée.

En raison de la pandémie, cet événement n’a été célébré que dans un cercle restreint. Dans le cadre de cette inauguration, vous recevrez la semaine prochaine dans votre boîte aux lettres une brochure intéressante en luxembourgeois que nous avons préparée en collaboration avec les « Enrôlés de force – Section Contern ». Veuillez trouver le contenu de la brochure sur notre nouvelle page « Contern pendant la 2e Guerre Mondiale ».

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et instructive !

Vous trouverez des photos de cet événement ici.

Inauguration d’une installation photovoltaïque chez Kuehne+Nagel

Inauguration d’une installation photovoltaïque chez Kuehne+Nagel

Après de longues négociations avec la direction de l’entreprise, où le collège échevinal, représentant Contern en tant que commune du « Klimabündnis », a insisté sur une politique énergétique durable, le temps est venu le mardi 5 octobre : en présence du Ministre de l’Énergie, Claude Turmes, de la direction de Kuehne+Nagel, des responsables d’Enovos Luxembourg, de la société Hellmich et des représentants des entreprises en charge de la planification et de l’élaboration, une installation photovoltaïque d’une capacité totale de 5 900 MWh par an ont été officiellement inaugurées. Elle peut alimenter plus de 1.500 foyers en électricité.

La bonne coopération avec les entreprises de notre zone industrielle porte ainsi ses fruits. Prendre ses responsabilités ensemble, chacun selon ses possibilités, avec pour objectif une économie circulaire durable qui laisse aux générations futures les marges de manœuvre nécessaires. L’installation photovoltaïque de Contern sur les toits de Kuehne+Nagel est actuellement la plus grande et la plus puissante installation du Luxembourg. Cette usine nous rapproche un peu plus de notre objectif dans le cadre du Pacte climat 2.0.

Le collège échevinal continuera à travailler en dialogue avec nos entreprises pour une politique durable et respectueuse du climat dans l’intérêt de nos citoyens.

Claude Turmes
Kuehne+Nagel
Marion Zovilé-Braquet

Réunion des parents / vidéo du « Séchere Schoulwee »

Réunion des parents / vidéo du « Séchere Schoulwee »

Une réunion de parents a été organisée le mardi 5 octobre 2021 au centre culturel de Moutfort.

Dans ce contexte, notre nouveau concept du « Séchere Schoulwee »* et des informations intéressantes sur les thèmes de Covid-19 à l’école, Clubbus et Pedibus, du transport scolaire, des repas à la Maison Relais, des projets de coopération entre l’école et la maison Relais et de la Lasep ont été présentées.

Vers la fin de la réunion des parents, chacun a également pu poser ses questions générales sur l’école et la vie scolaire des enfants – les responsables de la commune, de l’école et de la maison relais étaient présents pour donner des réponses.

Un grand merci à tous les présentateurs et aux participants pour cette soirée éducative !

*Veuillez trouver la nouvelle vidéo sur notre « Séchere Schoulwee » ici.

Eltereversammlung
Eltereversammlung
Eltereversammlung
Eltereversammlung
Hommage de Kimberly Nelting

Hommage de Kimberly Nelting

Quatre ans après avoir remporté le titre du champion du monde dans la catégorie des juniors, Kimberly Nelting a fêté un autre grand succès cette année : depuis le 23 août, la karatéka est championne d’Europe des moins de 21 ans.

En hommage à cette victoire sportive, le collège échevinal de la commune de Contern, où Kimberly Nelting a grandi et vit toujours, a invité sa famille à la mairie et a remis un cadeau à Kimberly Nelting le jeudi.

Nous félicitons Kimberly Nelting et lui souhaitons le meilleur et beaucoup de succès pour l’avenir !

Veuillez trouver des photos ici :

Kimberly Nelting
Nouvelle application « Mäin Offall – Meng Ressourcen »

Nouvelle application « Mäin Offall – Meng Ressourcen »

L’appli pour une meilleure gestion quotidienne de vos déchets – et la commune de Contern y participe !

Faciliter la gestion des déchets au quotidien – c’est l’objectif de la nouvelle application mobile « Mäin Offall – Meng Ressourcen ». L’application gratuite, développée par l’Administration de l’environnement et soutenue par les acteurs de terrain, a pour but d’aider les citoyens à gérer leurs déchets au quotidien. Grâce au calendrier virtuel des collectes, aux rappels des collectes et à la carte interactive, toutes les informations sont désormais à portée de main.

L’appli est actuellement disponible en 4 langues. Elle est disponible gratuitement via l’AppStore et sur Google Play.

Veuillez trouver plus d’infos ici.

 

 

Impressions de notre Klimaworkshop

Impressions de notre Klimaworkshop

Après la décision du conseil communal que la commune de Contern rejoindra le Pacte climatique 2.0, le collège échevinal a organisé jeudi le 23 septembre 2021 un atelier sur le climat afin de développer notre déclaration de mission sur le climat.
 
Cette déclaration est destinée à servir de base pour la politique énergétique et climatique de notre commune au cours des cinq prochaines années.
 
Les domaines thématiques dans lesquels notre commune se fixe des objectifs sont la mobilité, la santé, le développement économique, l’énergie, l’eau, la biodiversité, la construction durable, l’économie circulaire, la gouvernance et l’adaptation au changement climatique.
 
Maintenant que la déclaration de mission sur le climat a été définie, elle sera mise par écrit puis votée par le conseil communal avant d’être mise en pratique.
 
Un grand merci à notre conseil communal, à notre Klimateam, à notre commissions de l’environnement, de la mobilité, du développement urbain et de la jeunesse, à notre forestier, à notre service technique et à notre conseiller climatique, M. Jeannot Schroeder, pour leur participation !
 
 
Photos de l’évènement :

Réunioun du conseil communal (22.09.21)

Réunioun du conseil communal (22.09.21)

Lors de la réunion du conseil communal du 22 septembre 2021, 14 sujets ont été traités (l’ordre du jour). Voici des informations sur les sujets les plus importants :

Parking résidentiel : Lors de sa première réunion après la pause estivale, le règlement sur le stationnement résidentiel a été approuvé par le conseil communal pour résoudre le problème aigu du stationnement. Diverses zones de stationnement seront ainsi désignées à Moutfort et Oetrange à partir de 2022. De plus, cette décision permet à la commune d’engager un agent municipal / garde-champêtre pour garantir le respect de notre règlement de police dans notre commune. Cela contribue également à améliorer la qualité de vie et la sécurité de nos citoyens. Une séance publique sera organisée sur ce thème le 22 novembre 2021, au cours de laquelle vous pourrez obtenir de plus amples informations et poser vos questions.

Pacte climat 2.0 : Le conseil communal a décidé de participer au pacte climat 2.0. Le pacte climat 2.0 fixe des normes plus exigeantes et donne aux communes plus d’options et de possibilités d’action que son prédécesseur. De plus amples informations sur le pacte climat 2.0 sont disponibles ici : www.pacteclimat.lu.

Prochaine édition de ContArt

Prochaine édition de ContArt

FR Chers artistes de la commune de Contern, notre commission de la culture organise cette année la prochaine édition de ContArt. L’exposition aura lieu au centre culturel de Moutfort pendant le marché de Noël qui se tient au parc. Pour cette occasion nous offrons un grand programme pour les enfants et les adultes. Cette année, le thème est l’hiver. Si vous souhaitez participer, remplissez ce formulaire et renvoyez-le avant le 20 octobre par e-mail à info@contern.lu ou par courrier à Administration communale de Contern, 4, Place de la Mairie L-5310 Contern.

Le vernissage a lieu samedi le 4 décembre 2021 et vous êtes bien sûr invités avec
toute votre famille.

L’exposition est ouverte:
• samedi, le 4 décembre: 11.30 – 22.00 h
• dimanche, le 5 décembre: 11.00 – 17.00 h

Après, tout sera débarrassé directement. Il n’est pas permis de ranger en avance ! Le jeudi 2 décembre, tout sera mis en place de 16h00 à 21h00. Tous les objets
exposés sont assurés pour les trois jours.

Merci pour votre contribution à ContArt !

LU Léif Kënschtlerinnen a Kënschtler aus der Gemeng Conter, Eis Kulturkommissioun organiséiert dëst Joer eng weider Oplag vu ContArt. Dës Ausstellung ass zu Mutfert am Kulturzenter a gläichzäiteg fënnt och de Chrëschtmaart am Park statt. Mir ginn deem Ganzen e flotte Kaderprogramm fir Grouss a Kleng. Dëst Joer ass d’Thema de Wanter. Wann Dir matmaache wëllt, da fëllt dëse Formulaire aus a schéckt en eis bis den 20. Oktober zréck un info@contern.lu oder un Administration communale de Contern, 4, Place de la Mairie L-5310 Contern.

De Vernissage ass Samschdes, de 4. Dezember 2021 um 11h30. Dir sidd natierlech mat Ärer ganzer Famill invitéiert.

D’Ausstellung ass op:
• Samschdes, de 4. Dezember: 11.30 – 22.00 Auer
• Sonndes, de 5. Dezember: 11.00 – 17.00 Auer

Duerno gëtt direkt ofgeriicht. Et ass net erlaabt, virdrun anzepaken! Donneschdes,
den 2. Dezember gëtt vu 16.00 – 21.00 Auer opgeriicht. All ausgestallten Objete si fir
déi 3 Deeg verséchert.

Villmools Merci fir Ärt Matwierken u ContArt!

EN Dear artists of the commune of Contern, our cultural commission is organising the next edition of ContArt this year. The exhibition will take place in the cultural centre of Moutfort during the Christmas market in the park. For this occasion we offer a great programme for children and adults. This year the theme is winter. If you want to participate, fill in this form and send it back before October 20th by e-mail to info@contern.lu or by post to Administration communale de Contern, 4, Place de la Mairie L-5310 Contern.

The opening will take place on Saturday, December 4th 2021 and you are of course invited with your family.

The exhibition is open:
• Saturday, 4 December: 11.30 – 22.00 h
• Sunday, December 5th: 11.00 – 17.00 h

Afterwards, everything will be cleared away directly. Early clearing is not allowed! On Thursday, 2 December, everything will be set up from 16.00 to 21.00. All exhibits are insured for the three days.

Thank you for your contribution to ContArt!

Un merci pour les utilisateurs du transport public

Un merci pour les utilisateurs du transport public

Pour remercier les personnes qui utilisent les transports publics, le Collège échevinal et le Conseil communal, ainsi que plusieurs membres des commissions, distribuent ce matin des croissants et des bananes Fairtrade aux différents arrêts de bus de notre commune. Bon appétit!
Croissant
Croissant
Croissant
« Aktiv, gesond a sécher ënnerwee »

« Aktiv, gesond a sécher ënnerwee »

La commune de Contern, en collaboration avec la commune de Weiler-la-Tour et la commune de Hesperange, vous invite cette année aussi à participer à la semaine de la mobilité.

La thématique de l’édition de cette année est « aktiv, gesond a sécher ënnerwee ». Quatre événements liés au vélo sont organisés dans le cadre de la semaine de la mobilité :

 
– le « thematesche Vëlostour » le mardi (inscriptions sont encore possibles par mail à umeldung@contern.lu!);
– le VTT le samedi;
– le « grousse Vëlosdag » le dimanche
– et le « Tour du Duerf » (pendant tout le mois)!


La police vous informera sur les équipements à installer sur votre vélo pour assurer votre sécurité sur la route
:

Nous vous souhaitons un bon trajet !

Rentrée scolaire: Plans bus et le « Séchere Schoulwee »

Rentrée scolaire: Plans bus et le « Séchere Schoulwee »

Afin de garantir la sécurité des enfants sur leur chemin vers l’école, le Collège échevinal a élaboré et mis en œuvre en collaboration avec le bureau d’études « Schroeder&associés » l’année dernière le concept du « Séchere Schoulwee ». Dans ce cadre, les itinéraires vers les arrêts desservis par les bus scolaires ont été réorganisés dans toute la commune et les passages pour piétons concernés ont été signalés comme tels.
 
Nous recommandons aux parents de préparer leurs enfants, si possible dès le bas age, à venir à pied ou à vélo à l’école/vers l’arrêt de bus.
 
Veuillez trouver les plans de bus pour l’année scolaire 2021/2022 ici:

 

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Nous vous souhaitons une bonne rentrée toute en sécurité !
Avis BUS RGTR

Avis BUS RGTR

Avis au public

Ab Sonntag, den 12. September 2021 werden die RGTR-Buslinien wie folgt geändert:

144 Lux, Kirchberg – Contern – Lux, Kirchberg
– Die Anpassung des Fahrplans um eine bessere Zeitaufteilung der Linie 144 und 142 zu gewährleisten

471 Contern – Schrassig – Schuttrange – Munsbach – Niederanven – Hostert – Junglinster (Schulfahrt)
– Anpassung folgender Fahrten:
5201 Abfahrt 11:40 wird 5231 Abfahrt 11:45
6071 Abfahrt 14:05 wird 6131 Abfahrt 14:15
6791 Abfahrt 16:05 wird 6821 Abfahrt 16:15

Genaue Routen und Fahrpläne finden Sie unter www.mobiliteit.lu

 

A partir du dimanche 12 septembre 2021, les lignes de bus RGTR suivantes seront modifiés comme suit:

144 Lux, Kirchberg – Contern – Lux, Kirchberg
– Adaptation de l’horaire pour avoir un décalage entre les lignes 144 et 142.

471 Contern – Schrassig – Schuttrange – Munsbach – Niederanven – Hostert – Junglinster (course scolaire)
– Adaptation des courses suivantes:
5201 départ 11:40 devient 5231 départ 11:45
6071 départ 14:05 devient 6131 départ 14:15
6791 départ 16:05 devient 6821 départ 16:15

Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter www.mobiliteit.lu

Semaine européenne de la mobilité 2021

Semaine européenne de la mobilité 2021

Europäesch Mobilitéitswoch

LU

Säit 2005 bedeelegt Lëtzebuerg sech aktiv un der europäescher Mobilitéitswoch, déi all Joer vum 16. bis den 22. September stattfënnt. Zil vun der Campagne ass, d’nohalteg Mobilitéit ze fërderen an d’Gesondheet an d’Liewensqualitéit vun de Bierger ze verbesseren.

D’Thema vun dësem Joer ass „Sécherheet a Gesondheet duerch nohalteg Mobilitéit“.
De Schäfferot vun der Gemeng Conter invitéiert Iech häerzlech, un de verschiddenen Evenementer vum Programm vun der Mobilitéitswoch 2021 deelzehuelen.

FR

Depuis 2005, le Grand-Duché du Luxembourg participe activement à la semaine européenne de la mobilité se déroulant chaque année du 16 au 22 septembre. L’objectif de la campagne est de promouvoir la mobilité durable, ainsi que d’amé-liorer la santé et la qualité de vie des citoyens.

Le thème pour l’année en cours est « sécurité et bonne santé avec les mobilités durables ».
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Contern vous invite cordialement à participer aux différents évènements du programme de la semaine de la mobilité 2021.

EN

Since 2005, the Grand Duchy of Luxembourg has actively participated in the European Mobility Week, which takes place every year from 16 to 22 September. The objective of the campaign is to promote sustainable mobility as well as to improve the citizens’ health and qual-ity of life.

This year’s theme is « safety and good health with sustainable mobility ».
The College of Mayor and Aldermen of the Contern commune cordially invites you to participate in the various events of the 2021 Mobility Week.

Den Detail vun alle Manifestatioune fann Dir ënner:
Veuillez trouver le détail de toutes les manifestations sous:
Please find all details about our events under:

Depliant de la semaine eurpoéenne de la mobilité

Ironman 70.3 Luxembourg

Ironman 70.3 Luxembourg

Logo Ironman 70.3

En raison de l’organisation de la manifestation sportive IRONMAN 70.3 à Remich et dans la région mosellane en date du samedi 11 septembre 2021, les mesures suivantes seront prises:

  •  en général le parcours du vélo, qui se déroulera en une seule boucle avec départ/arrivée à Remich, sera barré à toute circulation entre 7h45 et +/- 17h00 (le barrage des différentes routes concernées sera levé, après le passage des derniers cyclistes).

Ligne 150

  • Entre 7h45 et 15h00 les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à Oetrange-Gare routière.
  • Ne seront pas desservis les arrêts de de Oetrange-Eiter, Oetrange-Staefeld ainsi que les localités de Canach, Lenningen, Greiveldange, Hëttermillen, Ehnen, Wormeldange et Ahn.

Ligne 160

  • Toutes les courses concernées auront leur origine/terminus à Stadtbredimus-Centre Sportif.
  • Ne seront pas desservis les arrêts de Stadtbredimus-Dicksstrooss, -Kreizgaass, -Vinsmoselle, Wandmillen et la localité de Remich.

Ligne 184

  • Toutes les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de Remich-Place Nico Klopp.
  • Ne seront pas desservis les arrêts de Remich-Gare et –Schoul.

Ironman 70.3 Luxembourg

Anwohnerinformation_Remich_Moutfort_2021

Anwohnerinformation_Oetrange_Moutfort_2021

Avis BUS RGTR

Barrage de la rue de Contern à Moutfort (23.8.-14.9.)

La commune de Contern tient à vous informer qu’en raison des travaux de canalisation dans la rue de Contern à Moutfort-Millbech, la rue de Contern (CR234) à Moutfort sera barrée à toute circulation entre la maison nr 71 en direction Contern du lundi 23 août jusqu’au mardi 14 septembre 2021.

En raison de ces travaux, les bus RGTR 142, 144 et 163 seront déviés pendant cette période. Afin de garantir aux habitants de Contern une desserte de bus dans les alentours proches, le Collège échevinal a insisté pour que les bus 144 et 163 continuent à circuler vers le village de Contern. En réponse à la demande, le Ministère des transports a décidé d’autoriser les bus 144 et 163 à circuler jusqu’à l’arrêt « Kiircheplaz » à Contern.

Veuillez consulter le télégramme du RGTR du 20/08/2021 ici

Fermeture de notre centre de test

Fermeture de notre centre de test

Chers concitoyens,

L’administration communale annonce que le centre de test ouvrira ses portes pour la dernière fois le vendredi 6 août. Tout résident luxembourgeois disposant d’un numéro d’identification national (matricule) peut néanmoins prendre rendez-vous auprès de la Santé pour un test PCR gratuit à sa convenance dans une station drive-in du LST de son choix.

De plus amples informations (avec la possibilité de s’inscrire) sont disponibles ici : www.covid19.lu

Fraisage d’un passage piétons

Fraisage d’un passage piétons

Chers citoyens,

Nous vous informons que les Ponts et Chaussées procéderont au fraisage du passage piétons sur la route principale entre Millbech et Moutfort (rue de Contern) jeudi, le 5 août. Cette décision a été prise par les Ponts et Chaussées parce que le code de la route ne prévoit pas de passages piétons sur des sections de routes avec une limitation de vitesse à 90 km/h.

Étant donné que ce passage piétons est utilisé par un grand nombre de piétons, le Collège échevinal essaye de trouver une alternative le plus vite que possible avec les Ponts et Chaussées afin que vous puissiez aussi dans le futur changer de trottoir en toute sécurité et dans le respect des règles.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Deuxième édition du Vëlosummer

Deuxième édition du Vëlosummer

Contern participe également cette année au Vëlosummer!

Jusqu’au 23 août, notre rue principale entre Syren et Moutfort (CR132) est réservée aux vélos. Le circuit Syre & Uelzechtdall s’étend sur 60 km aussi à travers la commune de Contern.

Veuillez trouver de plus amples informations ici.

Le nouveau projet veloskaart.lu du Méco

Le nouveau projet veloskaart.lu du Méco

Mat Ärer Hëllef fir besser a méi sécher Vëlosinfrastrukturen!

Mellt problematesch a geféierlech Plaze fir de Vëlo!

Ëmmer méi Leit wëlle Vëlo fueren…mee och wann sech eppes fir de Vëlo an de leschte Jore gedoen huet, sinn d’Infrastrukturen nach vill ze oft net wéi se sollte sinn. Et feelen deels Vëlospisten a wann der do sinn, sinn se net ëmmer sécher. Weider Problemer sinn onnéideg Ëmweeër, Hindernisser, wéineg Confort oder schlecht Beleeg a villes méi.

Wëllt Dir och net länger nokucken?!
Wëllt Dir mathëllefen datt et viru geet an datt de Vëlosverkéier am Land méi sécher gëtt?!
Dann drot Är problematesch Vëlosplazen – a wann Dir wëllt och Är Ureegunge fir d’Situatioun ze verbesseren – ganz einfach op enger interaktiver Kaart an!
Am beschten och mat Foto oder Video.
De Projet leeft bis den 31. Oktober 2021.

Uschléissend wäerten dës Informatiounen anonym un déi betraffe Gemengen an den Transportministère weiderleeden a se der Press virstellen.

Gitt dofir elo op veloskaart.lu

Version française, English version

Initiative contre le gaspillage alimentaire

Initiative contre le gaspillage alimentaire

En été, les arbres fruitiers apportent beaucoup de fruits. Malheureusement, pas tout le monde est en mesure de cueillir tous ses fruits et de les consommer avant qu’ils se gâtent.

Afin de lutter contre ce type de gaspillage alimentaire, la commune de Contern invite tous ses habitants à participer à une nouvelle initiative : Laissez vos voisins cueillir les fruits de vos arbres aussi ! En tant que commune, nous voulons faciliter ce processus. Pour cette raison, nous avons préparé une liste dans laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant – grâce au formulaire que vous recevrez dans votre boîte aux lettres au cours de cette semaine – si vous avez un ou plusieurs arbres fruitiers et si vous souhaitez partager vos fruits. Avec à cette liste, tous les résidents sont informés des endroits où ils sont autorisés à cueillir des fruits.

Vous trouverez la liste ici.

Merci de votre contribution à une commune plus durable !

Demande d’une aide financière suite à une catastrophe naturelle

Demande d’une aide financière suite à une catastrophe naturelle

L’initiative de l’aide financière pour ménages privés constitue une action de solidarité suite à une catastrophe naturelle.

Il s’agit d’une aide pour couvrir les coûts de réparation absolument nécessaires et l’acquisition de biens de première nécessité en relation avec la résidence principale.

La demande d’une aide financière pour ménages privés suite à une catastrophe naturelle est à introduire pour le 31 décembre 2021 au plus tard auprès du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Personnes morales, agriculteurs: Aides suite aux inondations du mois de juillet 2021

Veuillez trouver le formulaire pour la demande d’une aide financière pour ménages privés suite à une catastrophe naturelle ici.

Signature de la charte COPIL

Signature de la charte COPIL

Dans le cadre de ses activités de protection de la nature, la commune de Contern rejoint l’alliance COPIL « Guttland Musel » en signant la charte COPIL, qui s’engage à préserver et à étendre les zones Natura 2000 avec des projets ciblés pour promouvoir la biodiversité dans la région du Guttland et de la Moselle.

Tom Jungblut, représentant la commune de Contern, Fernand Schiltz, représentant le syndicat SIAS, et la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet ont signé la charte cet après-midi en présence de Mike Reckel, représentant du ministère de l’Environnement.

Visite chez Taste of Africa

Visite chez Taste of Africa

Le grossiste en vin Taste of Africa de notre commune a participé au programme « Fit for Digital » du House of Entrepreneurship et a obtenu une subvention pour un nouveau logiciel pour sa gestion des stocks et sa comptabilité.

Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, a visité Taste of Africa aujourd’hui en présence du collège échevinal.

Avis BUS RGTR

Travaux routiers: rue de Moutfort (Oetrange)

En raison de travaux routiers, la rue de Moutfort à Oetrange sera mise en sens unique le mardi 20 juillet 2021 de 9h00 à 15h00.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:
Les courses d’autobus concernées en provenance de Moutfort seront déviées après la desserte de l’arrêt  de Oetrange-Kurzebierg via la rue du Pont – à droite Montée d’Oetrange – à gauche rue de la Gare – suite itinéraire normal.

Croquis:

Nettoyage après les inondations dans la commune

Nettoyage après les inondations dans la commune

La bourgmestre Marion Zovilé-Braquet, le 2e échevin Tom Jungblut, ainsi que nos travailleurs communaux et le CGDIS ont été depuis jeudi minuit sur le terrain pour aider nos citoyens à déblayer les dégâts causés par les inondations.

Un grand merci également au Proactif et à la commune de Sandweiler, qui ont été aussi sur le terrain !

Veuillez trouver des photos ici.

Aller au contenu principal