LABOMOBILE

LU Mam LABOMOBILE kënnt de Labo fir medezinesch Analyse och elo bei Iech! De Schäfferot vun der Gemeng Conter huet sech dofir agesat das Bionext d’Gemeng Conter mat hiren Dierfer Conter a Mutfert an hire Program opgeholl huet. Mat dësem Projet gëtt d’Liewensqualitéit fir eis Bierger e Stéck weit weider verbessert.

FR Avec LABOMOBILE, le laboratoire d’analyses médicales vient à vous! Le collège échevinal s’est engagé que BioNext a ajouté Contern et Moutfort sur son programme. Ce projet améliore la qualité de vie de nos citoyens.

EN  With LABOMOBILE, the medical analysis laboratory comes to you! Thanks to the Board of Aldermen BioNext added Contern and Moutfort in their programm! This project further improves the quality of life of our citizens.

Dernière modification le 11.05.2023

Des articles de la même catégorie

Grouss Botz 2024

Grouss Botz 2024

De Schäfferot vun der Gemeng Conter organiséiert dëst Joer erëm seng Grouss Botz zesumme mat der Ëmwelt-, Energie- a Klimakommissioun a mat de Schoulkanner. Am Kader vun der Grousser Botz maachen d’Schoulzyklen den 29. Mäerz en Tour duerch d’Gemeng, fir Dreck ze...

lire plus
Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 17.00 Uhr im Rathaus in Contern...

lire plus
Aller au contenu principal