NATIONALFEIERDAG

zu Mutfert am Park / au parc à Moutfort

LU
De Schäfferot, an Zesummenaarbecht mat der Kulturkommissioun, invitéiert Iech ganz häerzlech op d’Festivitéite vun Nationalfeierdag.

DE
Der Schöffenrat, in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission, lädt Sie herzlich zu den Festlichkeiten am Nationalfeiertag ein.

FR
Le Collège échevinal, en collaboration avec la Commission culturelle, vous invite cordialement aux festivités pour la fête nationale.

EN
The mayor and Aldermen, in collaboration with the Cultural Committee, cordially invite you to participate in the National holiday festivities.

Offizielle Programm / Programme officiel

09h45 | Ëmzuch / Cortège
10h00 | „Te Deum“
10h45 | Ëmzuch / Cortège
11h00 | Ried vun der Buergermeeschtesch Marion Zovilé­-Braquet / Discours de la bourgmestre Marion Zovilé-Braquet
11h30 | Nationalhymn „Ons Heemecht“ /  Hymne national « Ons Heemecht »

 

 

Animatiounsprogramm / Programme d’animation

12:30 | Lisa Mariotto
15:00 | Gym rhytmique Aurore
17:00 | Harmonie Moutfort-Medingen
18:45 | Zero Point Five
20:30 | Liveplay a tribute to Coldplay

Navetten

De Soibelwee an d’Rue de Medingen si gespaart. De Parking beim Kultur­ zenter ass (bis op Parkplazen fir mobil ageschränkte Leit) gespaart.

Le Soibelwee et la rue de Medingen sont fermés. Le parking du centre culturel est fermé (sauf stationnements pour les personnes à mobilité réduite)

Kulinarescht Angebot

Iessen

Chicken nuggets
Kniddelen
Gromperekichelcher
Grill a Fritten
Hot Dogen
Nems
Saumon

Eisekuchen a Paangecher
Glacen
Zockerwatt

Gedrénks

 

E Merci un d’Veräiner a Commercanten déi de Catering organiséieren

AB Contern
Amicale Conter Pompjeeën
Harmonie Mutfert-Méideng
Helping Paws Lëtzebuerg
Mutferter Haff
FC USMM
Red Lions Club
Dëschtennis Eiter-Waldbriedemes
Frënn vum fréiere Pompjeescorps Mutfert-Méideng
Jan Lange
De Beiefritz
Restaurant Lao Tse
Restaurant Delicious

Dernière modification le 21.06.2024
Aller au contenu principal