De Schäfferot op Besuch an der Seniorie Ste Zithe Contern | 8. Mee 2024

Impressiounen vun der grousser Botz | 29. Mäerz 2024 

Schoulkanner planzen Knollen am Schoulhaff | 22. Mäerz 2024

Impressiounen vum Chrëschtmaart | 08. 09 & 10. Dezember 2023

 

2023 06 23 Kultursummer – Super ABBA am Kader vun Nationalfeierdag

 

2023 06 23 Nationalfeierdag

 

2023 06 07 Aweiung vun den 3 Skulpturen « Lopers » vun der Kënschtlerin Mariette Teugels gesponsort vum Här Gaston Schwertzer

 

2023 05 13 Nuit du sport

 

2023 05 13 Journée du mérite sportif

 

2023 05 12 Expo Antigaspi

 

2023 05 10 Informatiounsversammlung iwwert abordable Wunnraum

 

2023 04 27 Aweiung vum neie Gebai fir den Office social Ieweschte Syrdall

2023 03 31 Grouss Botz

2023 03 23 Soirée de présentation du bilan échevinal 2017-2023

2023 01 31 Massacre du Sonnenburg: Inauguration d’une plaque commémorative

2023 06 23 Kultursummer – Super ABBA am Kader vun Nationalfeierdag

 

2023 06 23 Nationalfeierdag

 

2023 06 07 Aweiung vun den 3 Skulpturen « Lopers » vun der Kënschtlerin Mariette Teugels gesponsort vum Här Gaston Schwertzer

 

2023 05 13 Nuit du sport

 

2023 05 13 Journée du mérite sportif

 

2023 05 12 Expo Antigaspi

 

2023 05 10 Informatiounsversammlung iwwert abordable Wunnraum

 

2023 04 27 Aweiung vum neie Gebai fir den Office social Ieweschte Syrdall

2023 03 31 Grouss Botz

2023 03 23 Soirée de présentation du bilan échevinal 2017-2023

2023 01 31 Massacre du Sonnenburg: Inauguration d’une plaque commémorative

2023 06 23 Kultursummer – Super ABBA am Kader vun Nationalfeierdag

 

2023 06 23 Nationalfeierdag

 

2023 06 07 Aweiung vun den 3 Skulpturen « Lopers » vun der Kënschtlerin Mariette Teugels gesponsort vum Här Gaston Schwertzer

 

2023 05 13 Nuit du sport

 

2023 05 13 Journée du mérite sportif

 

2023 05 12 Expo Antigaspi

 

2023 05 10 Informatiounsversammlung iwwert abordable Wunnraum

 

2023 04 27 Aweiung vum neie Gebai fir den Office social Ieweschte Syrdall

2023 03 31 Grouss Botz

2023 03 23 Soirée de présentation du bilan échevinal 2017-2023

2023 01 31 Massacre du Sonnenburg: Inauguration d’une plaque commémorative

2023 01 27 Massacre du Sonnenburg: Vernissage des expositions