E Merci dass dir op den ëffentlechen Transport zréckgräift

Croissant

Am Kader vun der Europäescher Mobilitéitswoch verdeelt d’Gemeng den 23/09/2022 mueres Croissanten a Fairtradebanannen op folgende Busarrêten:

  • Syrbréck Mutfert
  • Kapell Mutfert
  • Juxgaass Mutfert
  • Birewee Contern
  • Kräizung Eiter

Merci dass Dir den ëffentlechen Transport notzt!

Dernière modification le 21.09.2022

Des articles de la même catégorie

Avis au public: PAP – An de Steng

Avis au public: PAP – An de Steng

Sommaire classeur MoPo PAP An den Stenga.Plan topographiquea.Plan cadastral b.Releve parcellaire01_Mesurage 02_Projet de morcellement 01_Levé topographique 02_Levé topographique01_certificat OAIa. Refonte PAG_partie écrite a. Refonte PAG_partie graphique b. Refonte...

lire plus
Aller au contenu principal