École fondamentale de Contern : Réorganisation des lignes de bus

École fondamentale de Contern : Réorganisation des lignes de bus

Léif Elteren, Heimat wëlle mir Iech matdeelen, dass et no der Ouschtervakanz eng Réorganisatioun vun de Schoulbuslinnen waert ginn. En ...
Grouss Botz 2024

Grouss Botz 2024

De Schäfferot vun der Gemeng Conter organiséiert dëst Joer erëm seng Grouss Botz zesumme mat der Ëmwelt-, Energie- a Klimakommissioun ...
Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom ...
 Avis perturbation: arrêt de Moutfort-Kapell

 Avis perturbation: arrêt de Moutfort-Kapell

Par la présente, nous vous informons que : En raison de travaux, l’arrêt de Moutfort-Kapell en direction de Luxembourg-Ville seradéplacé ...
Asammele vun de Chrëschtbeemercher

Asammele vun de Chrëschtbeemercher

Ramassage des sapins de Noel  Les sapins à Contern, Moutfort et Milbech seront ramassés le 14 janvier 2024 par le ...
Avis au public: PAP – An de Steng

Avis au public: PAP – An de Steng

Sommaire classeur MoPo PAP An den Stenga.Plan topographiquea.Plan cadastral b.Releve parcellaire01_Mesurage 02_Projet de morcellement 01_Levé topographique 02_Levé topographique01_certificat OAIa. Refonte ...
Avis au public - PAP Medenpoul

Avis au public – PAP Medenpoul

PAP Medenpoul_avis au public 30 jours journauxA1. Certificat OAI A2. Autorisation d'établissement_urbaniste A3. Mandat urbaniste_signéB.1 Extrait cadastral B.2 Mesurage cadastral ...
Contern - Travaux de limitation de vitesse à 30 km/h - Update 28/03/24

Contern – Travaux de limitation de vitesse à 30 km/h – Update 28/03/24

Update 12/04: Am Kader vun der Mise en Conformité vum Busarrêt "Contern-Kircheplaz" ass dësen ab dem Méindeg, 15. Abrëll bis Weideres gestrach. Mir bieden Iech ...
Dernière modification le 10.04.2020
Aller au contenu principal