Recensement 2021

Nous comptons car vous comptez !
 
Pourquoi un recensement ?
 
L’objectif d’un recensement est de recueillir des données sur la population, les ménages et les logements pour anticiper les besoins en aménagement du territoire, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite et de soins, logements etc.
 
Pour plus d’informations: www.rp2021.lu
 
Besoin d’aide?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Mir zielen, well Dir zielt!
 
Firwat eng Vollekszielung?
 
D’Zil vun enger Vollekszielung ass et, Donnéeën iwwert d’Bevëlkerung, d’Menagen an d’Wunnengen ze sammelen, fir d’Besoine virauszegesinn an der Landesplanung, bei Schoulen, Crèchen, Klinicken, Alters- a Fleegeheimer, Wunnengen asw.
 
All weider Detailler kritt Dir hei: www.rp2021.lu
 
Braucht Dir Hëllef?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________


Wir zählen, weil Sie zählen!
 
Warum eine Volkszählung?
 
Ziel einer Volkszählung ist es, Daten über die Bevölkerung, die Haushalte und die Wohnungen zu sammeln, um den Bedarf für die Flächennutzungsplanung, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Wohnungen usw. vorauszusehen.
 
Für weitere Informationen: www.rp2021.lu
 
Benötigen Sie Hilfe?
Tel: 8002 21 21
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

We count because you count!
 
Why a census?
 
The objective of a census is to collect data on the population, households and dwellings, in order to anticipate the needs for land use planning, schools, nurseries, hospitals, retirement and care homes, housing etc.
 
For further details: www.rp2021.lu
 
Do you need help?
Tel: 8002 21 21
Dernière modification le 17.11.2021

Des articles de la même catégorie

Grouss Botz 2024

Grouss Botz 2024

De Schäfferot vun der Gemeng Conter organiséiert dëst Joer erëm seng Grouss Botz zesumme mat der Ëmwelt-, Energie- a Klimakommissioun a mat de Schoulkanner. Am Kader vun der Grousser Botz maachen d’Schoulzyklen den 29. Mäerz en Tour duerch d’Gemeng, fir Dreck ze...

lire plus
Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 17.00 Uhr im Rathaus in Contern...

lire plus
Aller au contenu principal