Vignette Gemeng Conter

Genau virun 1 Joer gouf an der Gemeng Conter de Parking Résidentiell zu Mutfert an Éiter agefouert.

De Schäfferot huet mat all den concernéierten Acteuren elo zum Enn vum Joer e Bilan gezunn an am leschte Gemengerot gouf eng iwwerschaffte Versioun vum Verkéiersreglement a Parking Résidentiell ugeholl.

Dowéinst wollte mir Iech informéieren, dass är aktuell Vignetten hir Gültegkeet bis den 28ten Februar 2023 behalen an esoubal d’Reglement vum Ministère approuvéiert ass kritt all Bierger, wou eng Vignette hat, automatesch eng nei zougeschéckt.

An deem Kader kritt all Awunner en Depliant mat allen Informatiounen an Ännerungen heem an d’Bréifboite verdeelt.

De Schäfferot wënscht Iech e gudde Rutsch a Start an d’neit Joer!

Dernière modification le 30.12.2022

Des articles de la même catégorie

Gemengerotsëtzung 29 11 2023

Gemengerotsëtzung 29 11 2023

EINBERUFUNGSSCHREIBEN *************************** Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am N°09/2023...

lire plus
Avis au public – PAP Medenpoul

Avis au public – PAP Medenpoul

PAP Medenpoul_avis au public 30 jours journauxA1. Certificat OAI A2. Autorisation d'établissement_urbaniste A3. Mandat urbaniste_signéB.1 Extrait cadastral B.2 Mesurage cadastral B.3 Mesurage-levé topographiqueC.1 Partie écrite_2023-09-25 C.2 Partie...

lire plus
Aller au contenu principal