Rejoignez une de nos commissions consultatives !

Eis Gemengekommissioune sichen dech !

Hues du Loscht, un der Zukunft an Entwécklung vun eiser Gemeng matzeschaffen? Da mell dech fräiwëlleg an eng vun eise Gemengekommissiounen! A folgende Kommissioune sinn nach Plaze fräi:

Homme de l’art

D’Kommissioun fir d’Homme de l’art befaasst sech mat der Integratioun vu geschützte Gebaier an dem Respekt vum Reglement vum Secteur.

Kultur-, Fest- an Tourismuskommissioun

Du interesséiers dech fir kulturell Manifestatiounen an eiser Gemeng (ContArt, Nationalfeierdag, Chrëschtmaart, Cabaret asw)? Da bass du hei genau richteg.

Jugendkommissioun

D’Jugendkommissioun organiséiert Manifestatioune fir déi jonk Bierger. (Summer- a Wanterkino, Beachday). Du bas selwer ee vun de jonke Bierger oder hues jonk Iddien, fir eise Jonken eppes unzebidden? Da mell dech!

Integratiounskommissioun

Dës obligatoresch Kommissioun besteet aus 50% Lëtzebuerger an 50% Auslänner an ass beméit, fir déi ekonomesch, politesch, sozial a kulturell Integratioun vun alle Bierger aus der Gemeng ze ënnerstëtzen (zB Potercafé, Aktioun „Gemeng Conter hëlleft“)

Chancegläichheetskommissiounen

Wëlls du dech fir d’Chancegläichheet asetzen? Dann bass du hei genau richteg!

Enseignement Musical

Hues du Loscht musikalesch Manifestatiounen ze organiséieren, dann mell dech hei.

Fairtradeteam

D’Fairtradeteam motivéiert d’Bierger dozou, fair Produkter ze kafen, a mécht aktiv op de fairen Handel opmierksam.

Naturpakt-Team

D’Naturpakt-Team ass e neien Aarbechtsgrupp, deen d’Ëmsetzung vum Nationalen Naturschutzplang, vum Waasserbewiertschaftungsplang a vun der Strategie fir d’Upassung an d’Auswierkunge vum Klimawandel als Haaptmissioun huet.

Bass du dorunner interesséiert, enger vun dëse Kommissioune bäizetrieden? Da mell dech nach bis den 14. Februar 2022 bei eis (Telefon: 350261-321, E-Mail: info@contern.lu).

 

Rejoignez une de nos commissions consultatives !

Avez-vous envie de vous engager pour l’avenir et le développement de notre commune ? Alors inscrivez-vous comme bénévole dans l’une de nos commissions consultatives ! Il y a encore des places disponibles dans les commissions suivantes :

Homme de l’art

La commission de l’Homme de l‘art s’occupe de l’intégration des bâtiments protégés et du respect du règlement du secteur.

Commission de la culture, des fêtes et du tourisme

Vous êtes intéressé par les fêtes culturelles dans notre commune (ContArt, Fête nationale, Marché de Noël, Cabaret etc) ? Alors vous êtes au bon endroit !

Commission de la jeunesse

La commission de la jeunesse organise des fêtes pour nos jeunes citoyens (cinéma d’été et d’hiver, Beachday etc). Vous êtes encore jeune ou vous avez des idées fraîches à proposer ? Alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Commission de l‘intégration

Cette commission obligatoire est composée de 50% de Luxembourgeois et de 50% d’étrangers. Elle s’engage pour l’intégration économique, politique, sociale et culturelle de tous les citoyens de la commune (p.ex. Café des langues, Action « Gemeng Conter hëlleft »).

Commission de l’égalité des chances

Si vous voulez vous engager pour l’égalité des chances, inscrivez-vous à cette commission !

Enseignement musical

Si vous souhaitez organiser des événements musicaux, cette commission est faite pour vous.

Équipe Fairtrade

L’équipe Fairtrade incite nos citoyens à acheter des produits issus du commerce équitable et attire l’attention sur le commerce équitable.

Équipe du Naturpakt

L’équipe du Naturpakt est un nouveau groupe de travail qui a pour mission principale la mise en œuvre du plan national de protection de la nature, du plan de gestion de l’eau et de la stratégie d’adaptation et de lutte contre les effets du changement climatique.

Vous êtes intéressé(e) à rejoindre l’une de ces commissions ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter jusqu’au 14.02/2022 (téléphone : 350261-321, e-mail : info@contern.lu).

Dernière modification le 21.01.2022

Des articles de la même catégorie

Nouvelle ligne de bus 456

Nouvelle ligne de bus 456

L’Administration des transports publics informe de la mise en place d’une nouvelle ligne de bus transversale entre Leudelange et Kirchberg (456) dès le 1er janvier 2023. La ligne de bus dessert également les localités de Contern et de Moutfort. Vous trouverez le plan...

lire plus
Aller au contenu principal