Référendum: Information citoyens

Matdeelung vun der Gemeng Contern
am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz
vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum
De Schäfferot
Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 14. Mäerz 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 17.
Mäerz 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun
der Verfassung ze organiséieren;
Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 18. Mäerz 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där
Demande;
Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am
Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg
, Memorial A – 135 vum 25. Mäerz 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten
Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;
informéiert
d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Contern domiciliéiert sinn,
datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun
vum Kapitel II vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 9. Mäerz 2022 vun der Chamber ugeholl
ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng
vum 9.
Abrëll 2022 bis den 9. Mee 2022 abegraff, opleien.
Well et sech beim 9. Mee 2022 em e gesetzleche Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn d’Wieler
informéiert dass dee leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen,
Samschdes, de 7. Mee 2022
ass.
Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:
Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Méindes bis Freides 8h15-11h30 an 13h30-16h30 / Samsdes vun 09h-11h
Samsdes, de 7. Mee 2022 vun 09h00-12h00
Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung kann op den uewe
genannte Plaatzen an zu den uewe genannten Zaiten agesi gin.
Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger
Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen
Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.
Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den
Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi
Gebuertsdatum an.
Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.

De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun
begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee
kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an
däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar
2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.
Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëftesammlung op
de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.
Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum
Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi
bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.
Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng
gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un
der Ënnerschrëftesammlung bedeelegen.
All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger
drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.
D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem
Referendum ënnerstëtzt.
Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen.
(s.) De Schäfferot

Mitteilung der Gemeinde Contern
gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4.
Februar 2005 betreffend das nationale Referendum
Der Schöffenrat
In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 14 März 2022, eingegangen am 17. März 2022
beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den
Änderungsentwurf des Kapitel II der Verfassung;
In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 18. März 2022 über die
Zulässigkeit des Antrags;
In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des
geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im
Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg
, Memorial A – 135 vom 25. März 2022 veröffentlicht wurde;
informiert
die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben,
dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf des
Kapitel II der Verfassung, der am 9. März 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer
angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der
Gemeinde vom
9. April 2022 bis 9. Mai 2022 an den unten angegebenen Orten und Zeiten ausliegen.
Da es sich beim 9. Mai 2022 jedoch um einen gesetzlichen Feiertag handelt (Europatag), werden die
Wähler hiermit in Kenntnis gesetzt, dass die Frist zum Unterschreiben der Listen nur bis einschließlich
Samstag, den 7. Mai 2022 läuft.
Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Montags bis Freitags 8h15-11h30 und 13h30-16h30 / Samstags von 09h-11h
Samstag, den 7. Mai 2022 von 09h00-12h00
Der Text des Änderungsentwurfs des Kapitel II der Verfassung kann an den oben genannten Orten und
zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.
Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler
persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine
Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens
eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person
feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.
Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die
Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Der Wähler muss
diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.

Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer
Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt
auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können
und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar
2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.
Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die
Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.
Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung
des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität
vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist.
Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen
aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das
Wahlrecht entzogen wurde.
Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums
unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des
Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.
Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die
Organisation eines Referendums.
Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.
(gez.) Der Schöffenrat

Communication de la Commune de Contern
sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février
2005 relative au référendum au niveau national
Le collège des bourgmestre et échevins


Vu la demande du comité d’initiative du 14 mars 2022, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État
le 17 mars 2022, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du Chapitre II de
la Constitution ;
Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 18 mars
2022 ;
Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4
février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A – 135 du 25 mars 2022 ;
informe
les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils
peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du
Chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture,
en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période
de collecte des signatures
du 9 avril 2022 au 9 mai 2022.
Étant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la
connaissance des électeurs que
le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai 2022.
Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :
Administration communale de Contern: 4, place de la Mairie, L-5310 Contern
Lundi au vendredi 8h15-11h30 et 13h30-16h30 / Samedi de 09h-11h
Samedi, 7 mai 2022 de 09h00-12h00
Le texte de la proposition de la révision du Chapitre II de la Constitution est consultable aux lieu(x) et
horaires indiqués ci-dessus.
Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne
auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des
listes d’inscription.
Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier
l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des
électeurs.
Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y
inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce
dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.

Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur
signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste.
Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit
savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003.
Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections
législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.
À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une
décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une
autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.
Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en
vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose
jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un
référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une
personne handicapée.
La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.
La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.
(s.) Le collège des bourgmestre et échevins

Dernière modification le 01.04.2022

Des articles de la même catégorie

Avis au public: PAP « Bei der Hiehl »

Avis au public: PAP « Bei der Hiehl »

Conformément aux dispositions de l’article 30bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain il est porté à la connaissance du public qu’un projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement...

lire plus
Prochaine réunioun du Conseil communal

Prochaine réunioun du Conseil communal

N°11/2022 Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 30 November 2022 um 17.00 Uhr im Rathaus in...

lire plus
Avis au public: PAP – Quartier existant

Avis au public: PAP – Quartier existant

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain il est porté à la connaissance du public qu’un dossier de projet d’aménagement particulier quartiers existants (PAP QE) de...

lire plus
Aller au contenu principal